Ochrana ľudí a životného prostredia

Veľmi dôležitou súčasťou našej stratégie udržateľnosti sú bezpečné zariadenia, ktoré nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo pre ľudí ani životné prostredie, a vytváranie a udržiavanie bezpečných pracovných miest pre našich zamestnancov vo všetkých lokalitách.
Dôležité základné kamene sú:

  • Plánovanie a implementácia moderných a bezpečných zariadení a pracovísk
  • Priebežná kontrola zariadení a pracovísk z hľadiska možných nebezpečenstiev pomocou štandardizovaných postupov hodnotenia
  • Pravidelná údržba strojov na zaistenie bezpečnej prevádzky
  • Priebežné školenie a vzdelávanie zamestnancov a zvyšovanie povedomia o bezpečnosti na pracovisku
  • Záväzné pracovné pokyny a návody na obsluhu
  • Prevádzkové a havarijné plány i predpisy požiarnej ochrany

Týmto spôsobom zaisťujeme, že naše produkty sú vyrábané bez prerušenia a na všetkých výrobných miestach.

© ATP/Bause

Protipožiarna ochrana

Aj napriek 65 % podielu produktov na vodnej báze nepodceňujeme riziko požiaru. Konštrukcia všetkých systémov a zariadení v nevýbušnom prevedení, v prípade potreby inštalácie automatickej požiarnej signalizácie a hasiacich systémov, úzka spolupráca a spoločné cvičenia s hasičmi, našou skupinou požiarnej ochrany a prvej pomoci i pravidelné školenia personálu zaisťujú, že je nebezpečenstvo zvládnuteľné. Nový výškový sklad uvedený do prevádzky v roku 2018 je taktiež vybavený plne automatickým hasiacim systémom.

Bezpečnosť práce

Naše zdravie je našou najdôležitejšou hodnotou. Predchádzanie pracovným úrazom a chorobám z povolania je preto hlavným cieľom spoločnosti ADLER. Pracovné úrazy sú minimalizované bezpečnostnými rozbormi, preventívnymi opatreniami a existujúcou havarijnou organizáciou. Investujeme tiež do dobrého školenia zamestnancov, bezpečných technológií a motivujeme našich zamestnancov k starostlivosti o vlastné zdravie.

© ADLER / Christoph Ascher

Manažment rizík

Vďaka systému riadenia rizík orientovanému na budúcnosť môžu byť nepriaznivé dopady na spoločnosť ADLER, zamestnancov a životné prostredie včas identifikované a pomocou vhodných opatrení sa im možno vyhnúť. Systém pritom zohľadňuje nielen negatívne vplyvy, ale tiež ukazuje príležitosti pre organizáciu a životné prostredie, napr. úspory nákladov, návrhy produktov šetrné k životnému prostrediu alebo intenzívnejšie partnerstvo. Tieto riziká a príležitosti sa pravidelne zaznamenávajú a dokumentujú a zohľadňujú pri plánovaní opatrení.

© adler-lacke.com