1. OBSAH PONUKY ZVEREJNENEJ ONLINE

Autor nepreberá žiadnu záruku za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytovaných informácií. Nároky voči autorovi, ktoré vyplývajú z jeho domnelej zodpovednosti a vzťahujú sa na škody hmotného alebo nehmotného charakteru spôsobené používaním alebo nepoužívaním poskytovaných informácií, popr. používaním chybných a neúplných informácií, sú zásadne vylúčené, pokiaľ zo strany autora nedošlo k preukázateľne úmyselnému zavineniu alebo k preukázateľnému zavineniu hrubou nedbanlivosťou. Všetky ponuky sú nezáväzné a neukladajú žiadnu povinnosť. Autor si výslovne vyhradzuje právo meniť, dopĺňať alebo odstraňovať časti stránok, alebo aj celú ponuku bez osobitného oznámenia, prípadne dočasne pozastaviť, alebo definitívne ukončiť zverejňovanie ponuky.

2. ODKAZY

Pri priamych alebo nepriamych odkazoch na cudzie webové stránky (hypertextových odkazoch), ktoré nepatria do oblasti zodpovednosti autora, by záväzok vyplývajúci zo zodpovednosti za škody nadobudol platnosť výlučne iba v prípade, že by autorovi bol príslušný obsah známy a súčasne bolo v jeho primeraných technických možnostiach zabrániť využívaniu protiprávneho obsahu. Autor týmto výslovne prehlasuje, že mu v čase vytvorenia umiestnenia odkazu na stránky nebolo známe, že by tieto stránky mali protiprávny obsah. Na aktuálne a budúce grafické stvárnenie, obsah a pôvod stránok prepojených prostredníctvom odkazov už autor nemá žiadny ďalší vplyv. Preto sa týmto výslovne dištancuje od všetkých obsahov všetkých stránok prepojených prostredníctvom odkazov, ktoré boli zmenené po vytvorení a umiestnení odkazov. Toto konštatovanie platí pre všetky odkazy umiestnené vo vnútri vlastnej internetovej ponuky,, ako aj pre cudzie záznamy v knihách hostí, diskusných fórach, zoznamoch odkazov, poštových adresároch a všetkých ďalších formách databáz zriadených autorom, ku ktorých obsahu je umožnený externý prístup formou pridávania písomných príspevkov. Za protizákonné, chybné alebo neúplné obsahy a najmä za škody, ktoré vzniknú používaním alebo nepoužívaním informácií poskytovaných takým spôsobom, je zodpovedný samotný poskytovateľ obsahu stránky, ktorá je prístupná prostredníctvom príslušných odkazov, nie teda ten, kto prostredníctvom týchto odkazov len sprostredkováva prístup k takto zverejňovaným informáciám.

3. AUTORSKÉ PRÁVO A PRÁVO K OCHRANNÝM ZNÁMKAM

Autor je povinný vynakladať všetko úsilie na to, aby vo všetkých publikáciách zabránil porušovaniu autorských práv k používaným snímkam, grafickým objektom, zvukovým záznamom, videosekvenciám a textom a aby používal iba snímky, grafické objekty, zvukové záznamy, videosekvencie a texty, ktoré buď sám vytvorí alebo ktoré nepodliehajú povinnosti získať príslušnú licenciu. Všetky obchodné značky a ochranné známky používané v súvislosti s obsahom ponúkaným prostredníctvom internetu a prípadne chránené tretími osobami podliehajú bez akýchkoľvek obmedzení ustanoveniam aktuálne platného zákona o ochranných známkach a majetkovým právam príslušných zapísaných vlastníkov. Iba na základe samotného uvedenia nemožno vyvodzovať záver, že obchodné značky alebo ochranné známky nie sú chránené právami tretích osôb! Autorské právo k zverejneným predmetom vytvoreným samotným autorom patrí len autorovi stránok. Rozmnožovanie alebo využívanie takých grafických objektov, zvukových záznamov, videosekvencií a textov v iných elektronických alebo tlačených publikáciách je bez výslovného súhlasu autora neprípustné.

4. OCHRANA OSOBNÝCH A OBCHODNÝCH ÚDAJOV

Ak v rámci obsahu ponúkaného prostredníctvom internetu existuje možnosť zadávania osobných alebo obchodných údajov (e-mailových adries, mien, adries bydliska), uskutočňuje sa to zo strany osoby využívajúcej obsah stránok na výslovne dobrovoľnom základe. Využívanie všetkých ponúkaných služieb a platenia za ne je - pokiaľ je to technicky možné a splniteľné - dovolené aj bez uvedenia takýchto údajov, popr. s uvedením údajov v anonymizovanej podobe. Využívanie kontaktných údajov, ktoré sú zverejňované v rámci informácií obsiahnutých v tiráži alebo porovnateľných informácií a ktoré zahŕňajú napríklad poštové adresy, telefónne či faxové čísla a e-mailové adresy, tretími osobami k zasielaniu výslovne nevyžiadaných informácií nie je dovolené. Pri porušení tohto zákazu si výslovne vyhradzujeme právo na uplatnenie právnych krokov voči zasielateľom takzvaných spamov na e-mailové adresy.

5. PRÁVNA ÚČINNOSŤ TOHTO VYLÚČENIA ZODPOVEDNOSTI

Toto vylúčenie zodpovednosti je potrebné považovať za súčasť obsahu ponúkaného prostredníctvom internetu a obsahujúceho odkaz na túto stránku. Ak by niektoré súčasti tohto textu alebo formulácie obsiahnuté v tomto texte nezodpovedali, už nezodpovedali alebo len čiastočné zodpovedali platnému právnemu stavu, zostávajú tým zostávajúce časti dokumentu nedotknuté zo strán svojho obsahu i platnosti.

6. ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI V SÚVISLOSTI S VYUŽÍVANÍM SLUŽIEB SPOLOČNOSTI GOOGLE

Tieto webové stránky využívajú službu Google Analytics, co je služba umožňujúca analyzovanie obsahu webových stránok vyvinutá spoločnosťou Google Inc. (ďalej „Google“). Služba Google Analytics používa takzvané súbory „cookie“, teda textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a ktoré umožňujú vykonávanie analýz vašich návštev týchto webových stránok. Informácie o vašom používaní týchto webových stránok (vrátane vašej IP adresy), ktoré sú vytvárané jednotlivými súbory cookie, sú prenášané do serverov spoločnosti Google v USA, kde sa tiež ukladajú. Spoločnosť Google bude tieto informácie využívať na vyhodnocovanie vašich návštev webových stránok, na zostavovanie správ o aktivitách uskutočňovaných na webových stránkach pre prevádzkovateľa webových stránok a poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webových stránok a Internetu. Spoločnosť Google bude tieto informácie tiež odovzdávať tretím osobám, ak je to požadované príslušnými zákonmi alebo ak tieto tretie osoby príslušné údaje spracovávajú na základe poverenia spoločnosťou Google. Spoločnosť Google nebude vašu IP adresu v žiadnom prípade spájať s inými dátami, ktoré používa alebo spracúva. Inštalácii súborov cookie môžete zabrániť zodpovedajúcim softvérovým nastavením svojho internetového prehliadača; upozorňujeme vás však na to, že v tomto prípade môže nastať situácia, že nebudete môcť využívať všetky funkcie týchto webových stránok v ich plnom rozsahu. Tým, že tieto webové stránky používate, súčasne prehlasujete, že udeľujete súhlas so spracovaním zhromaždených údajov o vašej osobe spoločnosti Google zhora popísaným spôsobom a ku zhora uvedenému účelu. Svoj súhlas so zhromažďovaním a ukladaním osobných údajov môžete kedykoľvek s trvalou účinnosťou odvolať. Pokiaľ ide o diskusiu o používaní analytických nástrojov pracujúcich s úplnými IP adresami, chceli by sme upozorniť na skutočnosť, že tieto webové stránky používajú službu Google Analytics s príponou " _anonymizeIp ()", čo znamená, že IP adresy sú ďalej spracovávané iba v skrátenej forme, aby bola vylúčená možnosť ich priameho priraďovania konkrétnym osobám.

© adler-lacke.com