Tu nájdete Všeobecné obchodné, dodacie a platobné podmienky spoločnosti ADLER Slovensko s. r. o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza.

Identifikačné údaje spoločnosti ADLER Slovensko s. r. o.: IČO: 31580319, identifikačné číslo pre DPH: SK2020467328, daňové identifikačné číslo: 2020467328.

1 Preambula

1.1 Platnosť podmienok

Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky právne vzťahy a plnenie dodávok a služieb, kde vystupuje ako dodávateľ spoločnosť ADLER Slovensko s. r. o., pokiaľ nebude dohodnuté inak. Objednaním tovaru a služieb odberateľ výslovne uznáva Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti ADLER Slovensko s. r. o. (ďalej len „ADLER“). Tieto všeobecné obchodné podmienky majú vždy prednosť pred obchodnými podmienkami odberateľa. Uskutočnením objednávky voči spoločnosti ADLER odberateľ pristupuje na tieto Všeobecné obchodné podmienky a s týmito súhlasí. Iné dojednania sú platné, iba ak sú spoločnosťou ADLER písomne ​​potvrdené.

 1.2 Ponuky

Ponuky spoločnosti ADLER sú a zostávajú nezáväzné. Objednávky sú pre spoločnosť ADLER záväzné, iba ak sú z jej strany písomne ​​potvrdené alebo pokiaľ budú splnené dodaním tovaru alebo poskytnutím služby a vystavením faktúry.

 2 Dodávky

 2.1 Dodacie termíny a dodávané množstvo

sú určené vždy dohodou zmluvných strán. Čiastkové dodávky sú možné. Pri objednávkach produktov zhotovovaných špeciálne na zákazku sa dodané množstvo môže líšiť od objednaného množstva o +/–10 %. Pre prípad omeškania dodávky platia ustanovenia § 365 a nasl. Obchodného zákonníka. Nároky na náhradu škody odberateľa sú však obmedzené iba na výšku fakturačnej hodnoty tovaru, ktorý nebol dodaný včas.

2.2 Náklady za dopravu, prechod nebezpečenstva škody na tovare

O spôsobe, druhu a trase zásielky rozhoduje výhradne spoločnosť ADLER. Požiadavky odberateľa môžu byť zohľadnené podľa možností, prípadné dodatočné náklady s tým spojené však pripadajú na jeho ťarchu. Dodatočné náklady na základe expresnej zásielky a poštovného hradí odberateľ. Pri odbere menšieho množstva môže byť účtovaný špedičný príplatok. Dodávky sa realizujú na nebezpečenstvo odberateľa. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na odberateľa dňom prevzatia tovaru a ak má spoločnosť ADLER povinnosť tovar odoslať, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na odberateľa odoslaním zásielky (odovzdaním prvému dopravcovi). Pri neprevzatí zaslaného tovaru z dôvodov ležiacich na strane odberateľa pripadajú všetky s tým spojené dodatočné náklady na jeho ťarchu.

V prípade dodania poškodeného tovaru (poškodený obal, rozliaty obsah) je odberateľ oprávnený odmietnuť zásielku prevziať. Pokiaľ zásielka bude napriek tomu prevzatá, je odberateľ povinný s prepravcom spísať protokol o zistených nedostatkoch, inak nebude možné uznať prípadnú reklamáciu.

3 Kúpna cena a platobné podmienky

3.1 Kúpna cena

Výpočet kúpnej ceny sa vykonáva podľa expedovaného množstva a aktuálneho Cenníka spoločnosti ADLER. Všetky vedľajšie náklady okrem bodu 2.2, ktoré vzniknú v súvislosti s dodávkou tovaru alebo finančného plnenia, znáša odberateľ. Pokiaľ v čase medzi uzavretím zmluvy a kompletným splnením záväzku zo strany dodávateľa nastane zvýšenie ceny (zmena Cenníka spoločnosti ADLER), bude táto skutočnosť bezodkladne oznámená odberateľovi, ktorý je povinný túto zmenu akceptovať. Odberateľ je však oprávnený do 14 dní od oznámenia o zvýšení ceny odstúpiť od ešte nesplnenej časti zmluvy.

3.2 Platobné podmienky

Platobné podmienky sú súčasťou individuálnej dohody medzi odberateľom a spoločnosťou ADLER. Odberateľ sa zaväzuje takto dohodnuté podmienky dodržiavať. Odberatelia, s ktorými nebola dojednaná individuálna dohoda, sú povinní uhradiť kúpnu cenu za tovar buď platbou vopred (bezhotovostnou úhradou pred expedíciou tovaru), alebo v hotovosti najneskôr pri odovzdaní a prevzatí tovaru. Bankové spojenie oznámi spoločnosť ADLER odberateľovi pri potvrdení objednávky. Akékoľvek zrážky z ceny sú neprípustné, pokiaľ nebudú písomne ​​uznané alebo započítané spoločnosťou ADLER. Odberateľ je povinný niesť na svoju ťarchu všetky bankové poplatky, úroky a vedľajšie výdavky tak, aby fakturovaná netto čiastka bola bez krátenia v plnej výške uhradená spoločnosti ADLER.

V prípade omeškania platby bude odberateľovi účtovaný zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

3.3 Obaly

Spoločnosť ADLER je členom zberného systému NATUR-PACK. V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o obaloch v znení neskorších predpisov spoločnosť ADLER neprijíma naspäť prázdne nevratné obaly od podnikajúcich fyzických a právnických osôb, a to ani bezplatne, ani za odplatu. Vratné obaly je odberateľ povinný spoločnosti ADLER vrátiť prázdne, čisté a na vlastné náklady.

4 Vrátenie tovaru

Dodaný tovar sa odoberá späť iba z dôvodu chýb tovaru. V ostatných prípadoch spätného odberu môže byť odberateľovi z dôvodu pokrytia vzniknutých nákladov uhradených až 80 % fakturovanej hodnoty tovaru, pokiaľ nebolo stanovené inak. Podmienkou je vrátenie tovaru v originálnom neotvorenom obale minimálne 2 mesiace pred dátumom exspirácie.

Špeciálne farebné odtiene tónované podľa požiadavky zákazníka sú nevratné.

5 Zodpovednosť za chyby

5.1 Záruka za akosť

Na dodané produkty poskytuje spoločnosť ADLER záruku na kvantitu, trvalú akosť a stabilný farebný odtieň v dĺžke trvania podľa exspiračnej lehoty produktu, maximálne 24 mesiacov. Množstevné odchýlky sú prípustné podľa bodu 2.1. Odberateľ je povinný bezodkladne skontrolovať, či dodaný tovar kvalitatívne i kvantitatívne zodpovedá zmluvnej dohode a či je vhodný pre dohodnutý účel určenia. Pokiaľ táto kontrola nebude vykonaná vôbec alebo sčasti, alebo pokiaľ zjavné chyby nebudú nahlásené najdlhšie do 3 dní od dátumu prevzatia, platí fikcia bezchybného prevzatia produktov. Skryté chyby musia byť nahlásené bezodkladne po ich zistení, najdlhšie však do 6 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru. Akékoľvek reklamácie sú však vylúčené, pokiaľ budú použité prísady, riedidlá, tužidlá či iné komponenty, ktorých producentom je iný subjekt ako výrobca značky ADLER, rovnako ako v prípade, že pri povrchovej úprave budú v jednotlivých vrstvách použité materiály či riedidlá od iných výrobcov.

Reklamácia musí byť vyhotovená vždy písomne ​​s uvedením dátumu faktúry a čísla šarže, a to bezodkladne po zistení chyby. Reklamované produkty je možné vrátiť iba za výslovného súhlasu spoločnosti ADLER. Odberateľ je však povinný poskytnúť na vyzvanie spoločnosti ADLER k dispozícii reklamovanú vzorku. Náklady na zaslanie či prepravu budú v prípade oprávnenej reklamácie zahrnuté do nároku zo záruky. Všetky nároky z poskytovanej záruky predpokladajú, že odberateľ reklamovanú chybu pri reklamácii preukáže. Reklamácie však odberateľa nezbavujú povinnosti dodržiavania obchodných a platobných podmienok.

5.2 Zodpovednosť za škody

Aplikácia, použitie a spracovanie produktov značky ADLER prebieha mimo kontroly spoločnosti ADLER a na výhradnú zodpovednosť odberateľa. Všetky poskytované aplikačné a technologické rady a odporúčania, ako aj informácie v technických listoch a pracovných smerniciach vyplývajú z nášho najlepšieho vedomia a zo súčasného stavu znalostí vo vede a praxi. Poradenstvo a odporúčania sú nezáväzné a nezakladajú akýkoľvek zmluvný vzťah a žiadne vedľajšie záväzky z kúpnej zmluvy. Odberateľ je preto povinný sám s náležitou starostlivosťou rozhodnúť o oblasti použitia a podmienkach spracovania. Akékoľvek poskytnuté poradenstvo, slovom i písmom, preto nezbavuje odberateľa povinnosti aplikáciu si sám vyskúšať, a pritom dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy. Nároky prekračujúce rámec záruky (5.1), aj vo vzťahu k prípadným chráneným záujmom tretích osôb, sú vylúčené. Pokiaľ by však odberateľovi na základe kogentného zákonného ustanovenia takýto nárok vznikal, je obmedzený iba do výšky hodnoty dodaného tovaru.

6 Výhrada vlastníckeho práva

Dodaný tovar zostáva až do úplného zaplatenia kúpnej ceny vo vlastníctve spoločnosti ADLER v súlade s § 445 Obchodného zákonníka. Odberateľ smie tovar poskytovať, spracovávať a miešať iba v rámci svojej riadnej obchodnej prevádzky. V prípade ďalšieho predaja tovaru, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníckeho práva, musí byť získaná kúpna cena použitá na pokrytie otvorenej pohľadávky spoločnosti ADLER. Pri spracovaní alebo miešaní sa výhrada vlastníckeho práva prenáša pomerne aj na nový výrobok. Poskytnutie výrobkov, na ktoré sa vzťahuje výhrada vlastníckeho práva, na istenie pohľadávok alebo na zriadenie záložného práva nie je dovolené. Odberateľ je povinný spoločnosť ADLER bezodkladne upozorniť na skutočnosť, ak tretia strana bude chcieť založiť alebo uplatniť svoje práva na tovar, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníckeho práva.

7 Salvátorská klauzula

Pokiaľ by niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodných podmienok bolo alebo sa stalo neplatným alebo neúčinným, nebude touto skutočnosťou ovplyvnená platnosť Všeobecných obchodných podmienok ako celku.

8 Mlčanlivosť

Všetky informácie poskytnuté odberateľovi spoločnosti ADLER sú informácie dôverné. Tieto informácie nie je odberateľ oprávnený prezradiť tretej osobe alebo ich použiť v rozpore s účelom pre svoje potreby, a to bez ohľadu na to, či dôjde k uzavretiu zmluvy alebo nie. Porušením tejto povinnosti vzniká spoločnosti ADLER právo na náhradu škody.

9 Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. 12. 2022 a v otázkach neupravených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach sa vzťah medzi zmluvnými stranami riadi zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

 

© adler-lacke.com