Tu nájdete Všeobecné obchodné, dodacie a platobné podmienky spoločnosti ADLER Slovensko s. r. o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza.

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

I.1. Tieto Všeobecné obchodné, dodacie a platobné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti spoločnosti ADLER Slovensko s.r.o.(ďalej len „spoločnosť ADLER“) a kupujúceho pri dodávkach produktov spoločnosti ADLER (ďalej len „tovar“) kupujúcemu na základe jeho objednávky.

I.2. Tieto VOP sú záväzné pre kupujúcich spoločnosti ADLER, t.j. , ktorými sú právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby.

I.3. Všetky vzťahy medzi spoločnosťou ADLER a kupujúcim, ktoré nie sú týmito VOP upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 I.4. Identifikačné údaje spoločnosti ADLER: IČO: 31580319, identifikačné číslo pre DPH: SK2020467328, daňové identifikačné číslo: 2020467328.

 II. OBJEDNÁVKA

II.1. Objednávka môže byť spoločnosti ADLER zaslaná poštou, na adresu uvedenú na internetovej stránke spoločnosti, kuriérom na adresu uvedenú na internetovej stránke spoločnosti, faxom na číslo uvedené na internetovej stránke spoločnosti, telefonicky na číslo uvedené na internetovej stránke spoločnosti, telefonicky alebo osobne u príslušného obchodno-technického poradcu, emailom na adresu uvedenú na internetovej stránke spoločnosti alebo elektronicky prostredníctvom objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke spoločnosti. Objednávka podaná alebo doručená spoločnosti ADLER sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.

 II.2. V prípade, že je objednávka neurčitá alebo neúplná, spoločnosť ADLER sa pokúsi kontaktovať kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú aj dodaním tovaru bez písomného potvrdenia objednávky.

III. POTVRDENIE OBJEDNÁVKY, DODACIE PODMIENKY

III.1. Potvrdenie objednávky obsahuje identifikáciu spoločnosti ADLER a kupujúceho, objednávacie číslo, čísla výkresovej dokumentácie, pokiaľ to predmet objednávky vyžaduje, popis predmetu vrátane udania kvality (odtieň, stupeň lesku...), množstvo, mernú jednotku, kúpnu cenu, sadzbu daní, dodací termín, spôsob a miesto dodania predmetu kúpnej zmluvy, platobné podmienky. V prípade, že kupujúci nesúhlasí s obsahom potvrdenia objednávky, je povinný uvedenú skutočnosť oznámiť spoločnosti ADLER písomne poštou, emailom alebo faxom, a to najneskôr do uplynutia pracovného dňa nasledujúceho po doručení potvrdenia objednávky.

 III.2. Spoločnosť ADLER dodá kupujúcemu tovar na dohodnuté miesto v pracovné dni a vo svojej pracovnej dobe, ak bolo dohodnuté, že spoločnosť ADLER je povinná dodať tovar kupujúcemu v určitom mieste, alebo počas v pracovnej doby dopravcu, ak bolo dohodnuté odoslanie tovaru predávajúcim (spoločnosť ADLER) na prepravu, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Ak bolo dohodnuté dodanie tovaru v určitom mieste (nie odoslanie tovaru predávajúcim na prepravu), tak je spoločnosť ADLER oprávnená navrhnúť termín dodania tovaru v potvrdení objednávky, v závislosti od vopred určených rozvozových dní v jednotlivých regiónoch SR, príp. mimo uvedených rozvozových dní spravidla do nasledujúceho pracovného dňa od uzavretia zmluvy v prípade, že objednávka bude spoločnosti ADLER doručená v pracovné dni najneskôr do 12.00 hod. Na základe dohody zmluvných strán je možné dodanie tovaru aj mimo pracovných dni a mimo pracovného času, pričom náklady spoločnosti ADLER súvisiace s dodaním tovaru mimo pracovných dní znáša kupujúci Spoločnosť ADLER je oprávnená dodať tovar aj predčasne.

 III.3. Ak bolo dohodnuté odoslanie tovaru predávajúcim (spoločnosť ADLER) na prepravu pre kupujúceho, tak v prípade omeškania s dodaním v deň uvedený v potvrdení objednávky ponesie za také omeškanie zodpovednosť spoločnosť ADLER len vtedy, ak sa preukáže jej hrubá nedbanlivosť pri odovzdávaní predmetného tovaru dopravcovi. V žiadnom prípade však neponesie zodpovednosť za oneskorenie spôsobené skutočnosťami, ktoré spoločnosť ADLER nemohla pri vynaložení rozumnej starostlivosti ovplyvniť. Takými skutočnosťami sú okrem zásahu vyššej moci hlavne omeškanie pri technických a logistických problémoch pri preprave a pod. Spoločnosť ADLER nezodpovedá za konanie tretej osoby.

 III.4. Vyššou mocou sa rozumejú mimoriadne okolnosti zabraňujúce plneniu povinností, vyplývajúcich zo zmluvy a vzniknutých až po uzatvorení zmluvy, ktoré nemohli byť príslušnými zmluvnými stranami odvrátené, vrátane napr. prevádzkových výpadkov dodávateľov spoločnosti ADLER, vzniknutých zmien v zložení, charaktere alebo skladbe potvrdeného tovaru atď. . Pokiaľ vzniknú okolnosti, ktoré majú povahu vyššej moci a znemožnia plnenie zmluvných povinností spoločnosti ADLER, predlžuje sa dohodnutá dodacia lehota a to o dobu trvania uvedených

okolností majúcich povahu vyššej moci definovaných v predchádzajúcej časti tohto bodu. Zmluvné strany sa dohodli, že počas takejto predĺženej dodacej lehoty nie je spoločnosť ADLER v omeškaní s plnením svojich povinností a teda kupujúcemu nevzniká z uvedeného dôvodu žiadny nárok vo vzťahu k spoločnosti ADLER ako predávajúcemu. V prípade, že v dôsledku neprimerane dlhého trvania uvedených mimoriadnych okolností nebude spravodlivé požadovať od zmluvných strán, aby tieto ešte mali záujem na plnení podľa uzavretej kúpnej zmluvy,

tak je oprávnená ktorákoľvek zmluvná strana od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zároveň však platí, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy z uvedeného dôvodu, tak žiadna zmluvná strany nemá vo vzťahu k druhej zmluvnej strane právo požadovať akékoľvek nároky s výnimkou už poskytnutých plnení.

 III.5. Kupujúci je vždy povinný spoločnosť ADLER neodkladne písomne informovať o akejkoľvek zmene miesta dodania tovaru alebo osoby oprávnenej k prevzatiu tovaru a to aj v prípade, že bolo dohodnuté odoslanie tovaru predávajúcim (spoločnosť ADLER). Spoločnosť ADLER nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym alebo oneskoreným dodaním tovaru, ak bola spôsobená porušením povinností kupujúceho podľa tohto bodu. 

 III.6. Kupujúci je povinný urobiť všetky úkony, ktoré sú potrebné podľa zmluvy a Obchodného zákonníka na to, aby spoločnosť ADLER dodala tovar. Dodaný tovar je kupujúci povinný prevziať. Pokiaľ kupujúci neprevezme tovar v dojednanom čase a na dojednanom mieste, spoločnosť ADLER je oprávnená, pokiaľ netrvá na plnení zmluvy, predať tovar tretej osobe a vyžadovať od kupujúceho náhradu škody zo straty takto vzniknutej alebo, a to podľa vlastného uváženia, nechať tento tovar uskladniť na nebezpečenstvo a náklady kupujúceho vo svojom vlastnom sklade alebo uskladniť tovar v skladisku tretej osoby na účet kupujúceho, od ktorého môže spoločnosť ADLER požadovať úhradu primeraných nákladov, ktoré jej pritom vznikli.

 III.7. Spoločnosť ADLER si vyhradzuje právo plniť predmet kúpnej zmluvy aj po častiach, poprípade dodať kupujúcemu s jeho súhlasom náhradný tovar namiesto potvrdeného tovaru a to za predpokladu, že v dôsledku napr. okolností definovaných v Čl. III. bod 3 týchto VOP sa stalo dodanie potvrdeného tovaru objektívne nemožným. Náhradný tovar je možné kupujúcemu dodať pokiaľ oblasť použitia a základné vlastnosti predmetu zodpovedajú účelu použitia a pokiaľ uvedené zmeny neprimerane nezaťažia kupujúceho alebo mu neprinesú neprimerane výdavky. Ak je dohodnuté, že tovar bude dodávaný po častiach, potom omeškanie na strane predávajúceho, pokiaľ sa týka časti tovaru v zmysle týchto podmienok, neoprávňuje kupujúceho k tomu, aby odstúpil od celej kúpnej zmluvy ako takej. 

III.8. Nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru (prvému) určenému dopravcovi, v prípade, že zmluva zahŕňa povinnosť spoločnosti ADLER odoslať tovar, inak prevzatím tovaru od spoločnosti ADLER kupujúcim, alebo ak tak kupujúci neurobí včas, v čase, keď mu spoločnosť ADLER umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, ibaže ku škode na tovare došlo v dôsledku porušenia povinnosti spoločnosti ADLER. Uvedené neplatí, ak kupujúci využil svoje právo požadovať dodanie náhradného tovaru alebo právo odstúpiť od zmluvy.

 IV. AKOSŤ, VYHOTOVENIE A CHYBY TOVARU

IV.1. Pokiaľ nie je dojednaná akosť dodávaného tovaru, dodáva sa tovar v akosti a vyhotovení, ktoré sa hodí na účel určený v zmluve, alebo ak tento účel nie je v zmluve určený, na účel, na ktorý sa taký tovar spravidla používa. 

 IV.2. Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobila ich spoločnosť ADLER alebo osoby, s ktorých pomocou spoločnosť ADLER plnila svoj záväzok.

 IV.3. Spoločnosť ADLER nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa zmluvy. Kupujúci je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, pričom sa prihliadne na povahu tovaru. U polokrycích a lazúrovacích lakov je výsledný farebný efekt a odtieň tvorený farbou samotného dreva, jeho vybrúsením a spôsobom nánosu, základného a vrchného laku. Z uvedeného dôvodu spoločnosť ADLER zodpovedá len za farebný efekt a odtieň požadovaného tovaru uvedený na vzorkovniciach, nezodpovedá však za výsledný farebný efekt a odtieň, ktorý je závislý od vyššie uvedených faktorov.

 IV.4. Spoločnosť ADLER si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že sa potvrdený tovar už nevyrába alebo nedodáva. V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť ADLER bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že ak dôjde k zániku kúpnej zmluvy z uvedeného dôvodu, tak kupujúci nemá vo vzťahu k spoločnosti ADLER právo požadovať akékoľvek nároky s výnimkou už poskytnutých plnení.

 IV.5. Vady tovaru zistené pri kontrole po prechode nebezpečenstva, škody na tovare ako aj chýbajúce množstvo, musia byt spoločnosti ADLER oznámené najneskôr do dvoch pracovných dní po dodaní tovaru do miesta určenia podľa zmluvy, alebo najneskôr do dvoch pracovných dní odo dňa dopravenia tovaru do miesta určenia (odoslanie tovaru predávajúcim na prepravu). . Iné chyby tovaru musia byť kupujúcim oznámené predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení resp. po tom, čo mali byť kupujúcim zistené pri vynaložení odbornej starostlivosti., Pri dodržaní povinností uvedených v predchádzajúcej časti textu tohto bodu zároveň platí, že vady tovaru musia byť oznámené najneskôr do konca záručnej doby tovaru.. Oznámenie nedostatkov/vád musí byť vykonané písomne, faxom alebo emailom, doklady musia preukazovať oprávnenosť správy kupujúceho o vadách tovaru. Neoznámenie vád do vyššie uvedenej lehoty má za následok zánik práva kupujúceho z titulu vád tovaru. Reklamovaný tovar musí byť skladovaný až do vybavenia reklamácie oddelene. S reklamovaným tovarom je bez predchádzajúceho súhlasu reklamačného pracovníka spoločnosti ADLER neprípustné disponovať alebo nakladať spôsobom, ktorý by mohol sťažiť alebo znemožniť overenie reklamovaných nedostatkov.

 IV.6. Správa kupujúceho o vadách tovaru musí mať písomnú formu. Kupujúci v nej uvedie číslo faktúry, číslo dodacieho listu a objednávacie číslo a popíše vady, príp. uvedie ako sa prejavujú. Na žiadosť spoločnosti ADLER je kupujúci povinný umožniť prehliadku reklamovaného tovaru. Pokiaľ je reklamácia oprávnená postupuje sa v súlade s ust. § 436 a nasl. Obchodného zákonníka.

V. VRÁTENIE TOVARU

V.1. Kupujúci je oprávnený vrátiť nepoškodený, nepoužitý a bezchybný tovar v neporušenom originálnom obale, iba po predchádzajúcom písomnom súhlase spoločnosti ADLER, a to najneskôr v lehote do 7 pracovných dní od riadneho prevzatia tovaru. Ak sú splnené vyššie uvedené podmienky, časť kúpnej ceny najviac vo výške 80% bude vrátená kupujúcemu a to formou dobropisu. Náklady za vrátenie tovaru znáša kupujúci. Pokiaľ vracaný tovar nebude vykazovať vlastnosti oznámené kupujúcim, spoločnosť ADLER má právo vrátenie tovaru dodatočne, najneskôr do 2 pracovných dní od prevzatia vráteného tovaru, odmietnuť. Náklady na vrátenie tovaru kupujúcemu podľa prechádzajúcej vety znáša kupujúci.

VI. CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY

VI.1. Spoločnosť ADLER účtuje k potvrdeným cenám za dodanie tovaru náklady za nasledovné sprievodné služby: montážne, skladové a administratívne práce pri neplánovaných zmenách alebo prerušeniach pri plnení predmetu zmluvy, ďalej príplatky za nadčasy, nočnú prácu alebo prácu počas sviatkov, príplatky pri dodaní tovaru mimo pracovných dní alebo mimo pracovného času, príplatky za prednostné alebo expresné doručovanie tovaru alebo dodanie tovaru navyše oproti pôvodnému potvrdeniu objednávky, ďalej náklady na baliaci materiál a poistenie tovaru.

 VI.2. Ceny tovaru a služieb vychádzajú z cenníkov spoločnosti ADLER.

 VI.3. Kúpna cena, vrátane nákladov za prepravu tovaru resp. nákladov za ďalšie dohodnuté služby , je splatná pri dodaní tovaru, pokiaľ nie je dojednané inak.

 VI.4. Kúpna cena, vrátane nákladov za prepravu resp. iných dohodnutých nákladov za sprievodné služby, sa považuje za uhradenú dňom pripísania celej sumy v prospech účtu spoločnosti ADLER, dňom uhradenia kúpnej ceny v hotovosti poverenému zamestnancovi spoločnosti ADLER, dňom uhradenia kúpnej ceny v hotovosti do pokladne spoločnosti ADLER alebo dňom uhradenia kúpnej ceny v hotovosti dopravcovi (pokiaľ ide o dodávku na dobierku).

VII. DOKLADY VZŤAHUJÚCE SA K TOVARU

VII.1. S dodávkou tovaru kupujúci dostane: dodacie listy, faktúru a karty bezpečnostných údajov. Na dodacom liste a faktúre sú uvádzané identifikačné údaje dodávateľa. Karta bezpečnostných údajov je priložená v prípade, ak kupujúci ako podnikateľ k odoberanému tovaru aktuálnu verziu v období posledných 24 mesiacov nedostal.

 VII.2. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať hmotnosť a baliace množstvá (počet balíkov, zväzkov..) a svoj9m podpisom na prepravných listoch potvrdiť prevzatie tovaru v neporušenom a nepoškodenom stave. Ak tak neurobí, je spoločnosť ADLER oprávnená odmietnuť tovar kupujúcemu odovzdať. V prípade, že je na obaloch zjavné poškodenie, kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu spísať s prepravcom škodový zápis.

 VII.3. Dodací list je umiestnený spolu s faktúrou – daňovým dokladom v obálke umiestnenej na zásielke, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

VIII. VÝHRADA VLASTNÍCTVA

VIII.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až celkovým zaplatením kúpnej ceny tovaru, podľa čl. VI 4. týchto VOP.

IX. OMEŠKANIE PLATIEB, SANKCIE

IX.1. V prípade, že kupujúci neuhradí niektorý zo svojich splatných záväzkov voči spoločnosti ADLER, dostáva sa do omeškania. V prípade omeškania so zaplatením kúpnej ceny, vrátane nákladov za sprievodné služby a príplatkov podľa čl. VI 1 týchto VOP, je kupujúci povinný zaplatiť spoločnosti ADLER zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania až do úplného zaplatenia dlžnej sumy vrátane úrokov z omeškania podľa ustanovenia § 369 Obchodného zákonníka. Zároveň je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady spojené s vymáhaním pohľadávky spoločnosti ADLER. Až do úplného zaplatenia všetkých splatných pohľadávok voči kupujúcemu má spoločnosť ADLER právo pozastaviť alebo zrušiť plnenie už uzavretých zmlúv. Ďalší tovar alebo služby budú kupujúcemu dodané až po uhradení minimálnej hodnoty dodávaného tovaru či služby pred dodaním podľa individuálnej dohody zmluvných strán.

X. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

X.1. Ak by sa niektoré z ustanovení všeobecných obchodných podmienok stalo celkom alebo sčasti neplatným, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ich ostatných ustanovení. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu zmluvy.

 X.2. Práva a povinnosti zmluvných strán vo veciach ich vzájomných zmluvných vzťahov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky pričom platí, že kúpne zmluvy sú uzavreté podľa §409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení (Obchodný zákonník), pokiaľ zmluva alebo tieto všeobecné obchodné podmienky neupravujú jednotlivé ustanovenia dispozitívnej povahy inak

X.3. Prípadné spory riešia vecne a miestne príslušné súdy Slovenskej republiky. Uplatňuje sa slovenské právo.

 

© adler-lacke.com