Prevádzkovateľ a kontaktné údaje:
ADLER Slovensko s. r. o.
Montážna 3
SK-971 01 Prievidza

Kontakt pre oblasť ochrany osobných údajov:
datenschutz@adler-lacke.com

Kontaktné údaje zodpovednej osoby – pre priame a dôverné žiadosti:
datenschutzbeauftragter@adler-lacke.com

OBSAH VYHLÁSENIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Naša spoločnosť spracúva osobné údaje na nasledujúce účely:

1. Prevádzka webovej stránky a našich IT systémov (údržba a bezpečnosť)

Súbory cookie
Google Analytics
Používanie videí služby YouTube
Mapy Google

2. Spracúvanie v súvislosti s poskytovaním dodávok a služieb, predovšetkým na účely predaja našich výrobkov a ponuky služieb (napr. školení)

Ďalšie spracúvanie vašich osobných údajov na iné účely
Spracúvanie osobných údajov pri založení zákazníckeho účtu a na účely plnenia zmluvy
Spracúvanie údajov na vybavenie objednávok
Wirecard (sprostredkovateľ)
PayPal
Amazon Pay
SOFORT
Trusted Shops Trustbadge

3. Spracovanie na marketingové účely (žiadosti zákazníkov, starostlivosť o zákazníkov a reklama)

Námietky
Elektronický informačný bulletin
Zasielanie informačného bulletinu prostredníctvom CleverReach. Mailchimp
Reklama odosielaná poštou
Sledovanie konverzií pomocou služby Google AdWords
Používanie affiliate programov:
sieť výkonnostného marketingu spoločnosti belboon
Služba na webovú analýzu: Google (Universal) Analytics
Služba na webovú analýzu: Hotjar (Hotjar Ltd.)
Retargeting/Remarketing: Bing Ads (Microsoft Corporation)
Retargeting/Remarketing: Google AdWords Remarketing

4. Súťaže

5. Styk s verejnosťou a firemný archív

6. Údaje poskytnuté pri žiadosti o zamestnanie

7. Komunikácia

Vaše práva dotknutej osoby
Spoloční prevádzkovatelia zodpovední za spracúvanie údajov

1. PREVÁDZKA WEBOVEJ STRÁNKY A NAŠICH IT SYSTÉMOV (ÚDRŽBA A BEZPEČNOSŤ)

Účel spracovania

Osobné údaje našich používateľov spracúvame na účely prevádzky a údržby IT systémov a firemných webových stránok, ako aj na zaistenie bezpečnosti údajov a zabránenie zneužitiu, resp. podvodnému správaniu, zásadne len v rozsahu potrebnom na poskytovanie našich služieb, ako aj našich obsahov.

Právny podklad

Vaše údaje spracúvame v súvislosti s predzmluvnými opatreniami alebo zmluvnými povinnosťami (napr. plnenie všeobecných obchodných podmienok, podmienok používania, čl. 6ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR), pokiaľ to vyžaduje zákon (čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR, napr. súhlas s používaním súborov cookie, zaistenie primeranej bezpečnosti údajov), ako aj na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR na účely nasledujúcich (prevažujúcich) oprávnených záujmov:

•    zaistenie funkčnej a atraktívnej webovej stránky, 
•    zaistenie bezpečnosti údajov, 
•    Efektívna vnútorná správa koncernu/skupiny podnikov

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov a prenosy do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

Naša spoločnosť nevyužíva takého prenosy. Údaje (napr. komentáre) zverejnené samotnými používateľmi našich služieb sú však verejné a potenciálne celosvetovo prístupné. V odôvodnenom prípade je možný prenos údajov orgánom činným v trestnom konaní, súdom atď. za účelom uplatnenia právnych nárokov prevádzkovateľa alebo tretích strán. 
Naša spoločnosť využíva služby nasledujúcich sprostredkovateľov:

•    Google Analytics
•    YouTube
•    Mapy Google

Prevádzkovateľ je súčasťou skupiny podnikov. Za účelom ekonomicky úspornej vnútornej správy preto na spracovateľské činnosti využívame aj služby koncernových spoločností. Je to v prevažujúcom oprávnenom záujme našej skupiny podnikov (odôvodnenie 48 nariadenia GDPR).

Všetky pridružené spoločnosti a sprostredkovateľov môžete v prípade otázok a žiadostí o uplatnenie práv dotknutých osôb v súvislosti s ochranou osobných údajov kontaktovať na spoločnej adrese datenschutz@adler-lacke.com.

Získavanie údajov z iných zdrojov: kategórie osobných údajov    

Pri každom zobrazení našej internetovej stránky zaznamenáva náš systém automaticky údaje a informácie zo systému počítača, ktorý stránku otvoril. 
Pri tom získavame nasledujúce údaje:

•    Informácie o type prehliadača a použitej verzii
•    Operačný systém používateľa
•    Poskytovateľ internetového pripojenia používateľa
•    IP adresa používateľa, identifikátor relácie (tzv. session ID) prehliadača
•    Dátum a čas prístupu
•    Údaje o koncovom zariadení (identifikátor zariadenia, rozlíšenie obrazovky, nastavenia jazyka a krajiny)
•    Webové stránky, z ktorých sa systém používateľa dostal na našu stránku 
•    Webové stránky, na ktoré sa systém používateľa dostal z našej stránky.

Doba uchovávania

Údaje, ktoré sú potrebné na správne fungovanie internetovej stránky, sa spracúvajú a uchovávajú len po dobu vašej návštevy našich stránok. Okrem toho platí, že protokolové údaje a IP adresy sa na účely ochrany pred napadnutím našich systémov uchovávajú spravidla 7 dní. V odôvodnených prípadoch sa na účely objasnenia incidentov týkajúcich sa bezpečnosti údajov a v prípade nárokov na náhradu škody uchovávajú až do konečného vyriešenia záležitosti. 

Poskytovanie údajov    

Nemáte žiadnu zákonnú alebo zmluvnú povinnosť poskytnúť nám vaše osobné údaje. Sú však potrebné pre právne fungovanie webovej stránky a našich IT systémov, ktorých funkčnosť by mohla byť v opačnom prípade obmedzená.

Ďalšie spracúvanie vašich osobných údajov na iné účely

Časť získaných údajov ďalej spracúvame na marketingové opatrenia. Na túto skutočnosť a vaše práva namietať upozorňujeme už vo chvíli získavania údajov. Prosíme vás, aby ste v tejto súvislosti prihliadali na bod 3 Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Súbory cookie 

S cieľom zatraktívniť pre vás návštevu našej webovej stránky a umožniť vám využívanie určitých funkcií, používame na rozličných stránkach takzvané súbory cookie. Ide o malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom koncovom zariadení.

Súbory cookie relácie: dočasné súbory cookie, ktoré sa automaticky vymažú po ukončení prehliadača. Súbory cookie relácie umožňujú opätovnú identifikáciu pohybov používateľa na webovej stránke, vďaka čomu sa zachovávajú informácie. Bez súborov cookie nemajú webové stránky žiadnu „pamäť“. Použitie takýchto súborov cookie je potrebné pre správne fungovanie webovej stránky.

Permanentné súbory cookie: trvalé súbory cookie, ktoré je potrebné odstrániť manuálne, alebo sú vymazané po uplynutí určitej doby. Tieto súbory cookie pomáhajú webovej stránke spomenúť si na používateľa a jeho nastavenia. Ide napr. o zvolený jazyk, nastavenia ponuky, interné záložky alebo obľúbené položky. Súbory cookie slúžia sčasti na to, aby vďaka schopnosti uchovávať nastavenia, uľahčili proces objednávky (napr. zapamätajú si obsah virtuálneho nákupného košíka pre prípad neskoršej návštevy webovej stránky). Pokiaľ jednotlivé nami umiestnené súbory cookie spracúvajú aj osobné údaje, prebieha spracúvanie buď na účely realizácie zmluvy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR alebo v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR na účely ochrany našich oprávnených záujmov o čo najlepšie fungovanie webovej stránky, ktorej návšteva by bola pre zákazníka komfortná a efektívna.

Súbory cookie tretích strán: iné súbory cookie, ktoré ostávajú vo vašom koncovom zariadení, a umožňujú nám alebo našim partnerským spoločnostiam (Google Analytics, Google Adwords, Bing, belboon, YouTube) opätovne rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve (trvalé súbory cookie). Umiestnené súbory cookie získavajú a spracúvajú v individuálnom rozsahu určité informácie o používateľoch, ako sú údaje o prehliadači a polohe či IP adresách. Trvalé súbory cookie sú automaticky odstránené po uplynutí určenej doby, ktorá sa môže líšiť v závislosti od typu súboru cookie.

V tejto súvislosti eventuálne spolupracujeme s reklamnými partnermi, ktorí nám pomáhajú vytvárať internetovú ponuku, ktorá by bola pre vás atraktívnejšia. Na tento účel sú v prípade, že navštívite našu stránku, umiestňované na váš pevný disk aj súbory cookie našich partnerských spoločností (súbory cookie tretích strán). V súvislosti s našou spoluprácou s uvedenými reklamnými partnermi nájdete v nasledujúcich odsekoch informácie o použití takýchto súborov cookie a rozsahu takto získaných informácií rozdelené podľa jednotlivých partnerov.

Upozorňujeme vás, že svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o ukladaní súborov cookie, a mohli rozhodnúť o prijatí jednotlivých súborov alebo ho mohli v určitých prípadoch, prípadne úplne, zakázať. Každý prehliadač používa iný spôsob pre správu nastavení súborov cookie. Tento spôsob je popísaný v ponuke Pomocníka každého prehliadača, kde nájdete vysvetlenie, ako si môžete zmeniť nastavenia súborov cookie. Nastavenia pre konkrétny prehliadač nájdete kliknutím na nasledujúce odkazy:

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies Firefox: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=en Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE&viewlocale=sk_SK
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/sk/cookies.html

Upozorňujeme, že odmietnutie súborov cookie môže mať za následok obmedzenú funkčnosť našej webovej stránky.

Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu na webovú analýzu od spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“). Služba Google Analytics používa tzv. „súbory cookie“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači, a tým umožňujú analýzu používania webovej stránky. Informácie vygenerované súborom cookie o tom, ako túto stránku využívate (vrátane skrátenej IP adresy), sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA, kde sa ukladajú.

Táto webová stránka používa službu Google Analytics výlučne s rozšírením „_anonymizeIp()“, ktoré vašu IP adresu skráti, a tým zabezpečí jej anonymizáciu a vylúči možnosť priamej identifikácie používateľa. Prostredníctvom tohto rozšírenia spoločnosť Google vašu IP adresu pred prenosom v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore skráti. Celá IP adresa sa prenáša na server spoločnosti Google v USA len vo výnimočných prípadoch a skráti sa až tam. V týchto výnimočných prípadoch prebieha spracovanie v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR na základe nášho oprávneného záujmu o vypracovanie štatistickej analýzy správania používateľov na účely optimalizácie služieb a marketingové účely.
Z nášho poverenia využije spoločnosť Google tieto informácie na analýzu vášho používania webovej stránky, na vypracovanie správ o aktivitách na danej webovej stránke a na účely ďalších služieb spojených s využívaním webových stránok a internetu, ktorými sme ju poverili. IP adresa prenesená v rámci služby Google Analytics vašim prehliadačom sa neprepája s inými údajmi spoločnosti Google. Ukladanie súborov cookie môžete zakázať zodpovedajúcim nastavením vášho prehliadacieho softvéru; upozorňujeme však, že v tom prípade nemusia fungovať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Zaznamenávaniu údajov vygenerovaných súborom cookie vzťahujúcich sa na vaše používanie webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou Google, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google môžete okrem toho zabrániť tak, že si stiahnete a nainštalujete doplnok pre prehliadač dostupný prostredníctvom nasledujúceho odkazu: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

Ak hľadáte alternatívu k doplnku pre prehliadač alebo možnosť odmietnutia pre prehliadače na mobilných zariadeniach, prejdite na nasledujúci odkaz pre umiestnenie tzv. súboru opt-out cookie, ktorý zabráni budúcemu zaznamenávaniu údajov službou Google Analytics na tejto stránke (tento súbor opt-out cookie je aktívny len v tomto prehliadači a len na tejto doméne. Ak odstránite súbory cookie v tomto prehliadači, musíte na tento odkaz opätovne kliknúť):
 <a onclick="alert('Služba Google Analytics bola deaktivovaná');"href="javascript:gaOptout()">Deaktivovať službu Google Analytics</a>

Spoločnosť Google LLC so sídlom v USA je certifikovaná v rámci dohody o „štíte na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA“, ktorá zabezpečuje dodržiavanie úrovne ochrany osobných údajov platnej v EÚ. Ďalšie informácie o tom, ako zaobchádza služba Google Analytics s údajmi používateľov, nájdete v pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk

Používanie videí služby YouTube

Táto webová stránka využíva funkciu vkladania videí služby YouTube pre zobrazovanie a prehrávanie videí poskytovateľa „YouTube“, ktorý patrí k spoločnosti Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“).

V tejto súvislosti sa využíva rozšírený režim ochrany údajov, ktorý podľa informácií poskytovateľa začína ukladať údaje používateľa až pri prehrávaní videa/videí. Po spustení prehrávania vložených videí služby YouTube umiestni poskytovateľ „YouTube“ do počítača súbory cookie, ktoré zhromažďujú informácie o používateľskom správaní. Podľa informácií od spoločnosti „YouTube“ slúžia tieto údaje okrem iného na zostavovanie štatistík týkajúcich sa videí, zvyšovanie komfortu používateľov a ochranu pred zneužitím. Ak ste prihlásení v službe Google a kliknete na video, priradia sa vaše údaje priamo k vášmu účtu. Pokiaľ si neželáte priradenie k vášmu profilu na YouTube, musíte sa pred aktivovaním tlačidla odhlásiť. Google ukladá vaše údaje (dokonca aj v prípade neprihlásených používateľov) ako používateľské profily a vyhodnocuje ich. Takéto vyhodnocovanie prebieha v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR najmä na základe oprávnených záujmov spoločnosti Google o vkladanie prispôsobenej reklamy, prieskum trhu a/alebo o úpravu vlastnej webovej stránky na základe potrieb. Máte právo namietať voči vytváraniu takýchto používateľských profilov, pričom v súvislosti s jeho uplatnením sa musíte obrátiť na poskytovateľa YouTube.

Nezávisle od prehrávania vložených videí sa pri každom zobrazení tejto webovej stránky vytvorí prepojenie so sieťou spoločnosti Google s názvom „DoubleClick“, čo môže mať za následok ďalšie spracovanie údajov, ktoré nemôžeme ovplyvniť.

Spoločnosť Google LLC so sídlom v USA je certifikovaná v rámci dohody o „štíte na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA“, ktorá zabezpečuje dodržiavanie úrovne ochrany osobných údajov platnej v EÚ.

Ďalšie informácie o ochrane údajov v súvislosti so službou YouTube nájdete v pravidlách ochrany súkromia poskytovateľa na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=de

Mapy Google

Na našej stránke používame službu Google Maps (API), alebo Mapy Google, od spoločnosti Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“). Mapy Google je webová služba na zobrazovanie interaktívnych máp, ktorá slúži na vizualizáciu geografických informácií. Prostredníctvom tejto služby sa vám zobrazí poloha nášho sídla, čo vám uľahčí prípadný príjazd.

Už pri otvorení tých podstránok, do ktorých je vložená mapa služby Mapy Google, sa spustí prenos informácií o vašom používaní našej webovej stránky (napr. vaša IP adresa) na server spoločnosti Google v USA, kde sa tieto informácie ukladajú. Tento proces prebieha bez ohľadu na to, či spoločnosť Google poskytne používateľský účet, prostredníctvom ktorého ste prihlásení, alebo či taký účet nie je k dispozícii. Ak ste prihlásení do služby Google, priradia sa vaše údaje priamo k vášmu účtu. Pokiaľ si neželáte priradenie k vášmu profilu na Google, musíte sa pred aktivovaním tlačidla odhlásiť. Google ukladá vaše údaje (dokonca aj v prípade neprihlásených používateľov) ako používateľské profily a vyhodnocuje ich. Takéto vyhodnocovanie prebieha v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR najmä na základe oprávnených záujmov spoločnosti Google o vkladanie prispôsobenej reklamy, prieskum trhu a/alebo o úpravu vlastnej webovej stránky na základe potrieb. Máte právo namietať voči vytváraniu takýchto používateľských profilov, pričom v súvislosti s jeho uplatnením sa musíte obrátiť na spoločnosť Google.
Spoločnosť Google LLC so sídlom v USA je certifikovaná v rámci dohody o „štíte na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA“, ktorá zabezpečuje dodržiavanie úrovne ochrany osobných údajov platnej v EÚ.

Ak nesúhlasíte s budúcim prenosom vašich údajov spoločnosti Google v rámci využívania služby Mapy Google, máte možnosť túto webovú službu úplne deaktivovať, a to tak, že vypnete používanie jazyka JavaScript vo svojom prehliadači. V tom prípade však nebudete môcť využívať službu Mapy Google a ani zobrazovať mapy na tejto internetovej stránke.

Zmluvné podmienky spoločnosti Google nájdete na adrese https://policies.google.com/terms?hl=sk&gl=de, dodatočné zmluvné podmienky služby Mapy Google nájdete na adrese https://www.google.com/intl/sk/help/terms_maps.html 

Podrobné informácie o ochrane súkromia v súvislosti s používaním služby Mapy Google nájdete na internetovej stránke spoločnosti Google („Pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google“): https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=de

2 SPRACÚVANIE V SÚVISLOSTI S POSKYTOVANÍM DODÁVOK A SLUŽIEB, PREDOVŠETKÝM NA ÚČELY PREDAJA NAŠICH VÝROBKOV A PONUKY SLUŽIEB (NAPR. ŠKOLENÍ)

Účel spracovania    

Naša spoločnosť získava osobné údaje na účely zabezpečenia dodávok našich výrobkov a poskytovania našich služieb (aj prostredníctvom internetového obchodu), ako aj na účely využívania služieb tretích strán v rámci obchodných vzťahov.

Právny podklad a oprávnené záujmy
    
Právnym podkladom pre spracúvanie osobných údajov sú predzmluvné opatrenia alebo zmluvné povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR), právne a zákonné povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR, najmä právo v oblasti daní a poplatkov), ako aj nasledujúce (prevažujúce) oprávnené záujmy (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR): 

•    Uplatnenie alebo obhajoba vlastných právnych nárokov, najmä z dôvodu poskytovania záruky a zodpovednosti za výrobok
•    Zníženie rizika nesplatenia pohľadávky
•    Vybavovanie žiadostí zákazníkov v súvislosti s dodávkami a službami; máte kedykoľvek právo namietať, pokiaľ tomu nebránia prevažujúce záujmy (napr. ručenie)
•    Efektívna vnútorná správa koncernu/skupiny podnikov
•    Optimálne uvádzanie našej ponuky na trh

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov a prenosy do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám
    

V prípade nutnosti budú vaše osobné údaje prenesené nasledujúcim kategóriám príjemcov:

•    Banky a poskytovatelia platobných služieb (na realizáciu platobného styku)
•    V odôvodnenom prípade právni zástupcovia a súdy
•    Hospodárski kontrolóri (na účely vykonania auditu)
•    Kompetentné správne orgány, najmä daňové úrady
•    Inkasné spoločnosti na účely vymáhania pohľadávok (prenos do zahraničia sa teda uskutoční len vtedy, keď je dlh potrebné vymáhať v zahraničí)
•    Spoločnosti zabezpečujúce dlhové financovanie, ako sú lízingové alebo faktoringové spoločnosti a postupníci, pokiaľ je dodávka alebo služba financovaná formou pôžičky
•    Zmluvní alebo obchodní partneri, ktorí sa podieľajú, resp. majú sa podieľať, na zabezpečení dodávky alebo služby (napr. doručovacie služby)
•    Poisťovne na základe uzatvorenia poistnej zmluvy v súvislosti s dodávkou/službou alebo na základe vzniku poistnej udalosti
•    Úrady a inštitúcie na účely vypracovania zákonom predpísaných (úradných) štatistík
•    Zákazníci (príjemcovia služieb)

Prenos do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám sa v týchto prípadoch uskutoční, len ak existuje rozhodnutie o primeranosti v súlade s čl. 45 nariadenia GDPR, alebo ak sú splnené podmienky čl. 49 ods. 1 písm. b), c) alebo e) nariadenia GDPR (prenos je nevyhnutný na vykonanie predzmluvných opatrení prijatých na žiadosť dotknutej osoby alebo v jej záujme, ako aj na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov), alebo ak bol poskytnutý súhlas podľa čl. 49 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR. 

Naša spoločnosť využíva služby nasledujúcich sprostredkovateľov:

•    Wirecard
•    Trusted Shops

Prevádzkovateľ je súčasťou skupiny podnikov. Za účelom ekonomicky úspornej vnútornej správy preto na spracovateľské činnosti využívame aj služby koncernových spoločností. Je to v prevažujúcom oprávnenom záujme našej skupiny podnikov (odôvodnenie 48 nariadenia GDPR). 

Všetky pridružené spoločnosti a sprostredkovateľov môžete v prípade otázok a žiadostí o uplatnenie práv dotknutých osôb v súvislosti s ochranou osobných údajov kontaktovať na spoločnej adrese datenschutz@adler-lacke.com.

Získavanie údajov z iných zdrojov: kategórie osobných údajov    

V prípade zodpovedajúceho oprávneného záujmu (výška sumy zákazky) získavame pred prijatím zákazky informácie o bonite zákazníka.

V rámci internetového obchodu využívame súbory cookie pre správne fungovanie nákupného košíka a procesu objednávky. Súbory cookie získavajú nasledujúce údaje:
-    údaje o relácii
-    údaje o zariadení
-    údaje o návštevníkoch
-    údaje, či bol udelený súhlas s použitím súborov cookie

Doba uchovávania    

Do ukončenia obchodného vzťahu alebo do uplynutia garančných, záručných, premlčacích lehôt a zákonom stanovených dôb uchovávania platných pre prevádzkovateľa; okrem toho do ukončenia prípadných právnych sporov, pri ktorých sa vyžadujú ako dôkaz osobné údaje. Minimálne 10 rokov, obzvlášť pokiaľ ide o preukazovanie splnených právnych povinností v oblasti daní a poplatkov (spolkový daňový poriadok, BAO), minimálne 22 rokov v prípade obchodovania s nehnuteľnosťami. Pri poskytovaní služieb, pri ktorých môže dôjsť k uplatňovaniu požiadaviek na náhradu škody v súlade s rakúskym všeobecným občianskym zákonníkom (ABGB) alebo iným právnym podkladom (napr. zodpovednosť za výrobok), na dobu potrebnú na ukončenie záležitosti.
Súbory cookie webovej stránky sa ukladajú maximálne po dobu 2 rokov.

Poskytovanie údajov    

Naša spoločnosť získava údaje, ktoré sú nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy.

Ďalšie spracúvanie vašich osobných údajov na iné účely    

Časť získaných údajov ďalej spracúvame na marketingové opatrenia. Na túto skutočnosť a vaše práva namietať upozorňujeme už vo chvíli získavania údajov. Prosíme vás, aby ste v tejto súvislosti prihliadali na bod 3 Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov pri založení zákazníckeho účtu a na účely plnenia zmluvy

Podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR sa osobné údaje ďalej získavajú a spracúvajú, ak nám ich poskytnete na účely plnenia zmluvy alebo pri založení zákazníckeho účtu. Informácie o tom, aké osobné údaje sa získavajú, sú uvedené v príslušných registračných formulároch. Svoj zákaznícky účet máte možnosť kedykoľvek vymazať. Stačí, ak na tento účel zašlete správu na vyššie uvedenú adresu prevádzkovateľa. Vami poskytnuté údaje uchovávame a používame na plnenie zmluvy. Po úplnom naplnení zmluvy alebo vymazaní vášho zákazníckeho účtu sa vaše údaje zablokujú so zohľadnením dôb uchovávania platných pre oblasť daňového a obchodného práva a po uplynutí daných dôb sa vymažú, pokiaľ ste neposkytli výslovný súhlas s ďalším používaním svojich údajov, alebo pokiaľ nebolo zákonom povolené ďalšie používanie vašich údajov našou spoločnosťou, o čom vás budeme následne príslušne informovať.

Spracúvanie údajov na vybavenie objednávok

Na účely vybavenia vašej objednávky spolupracujeme s nasledujúcimi poskytovateľmi, ktorí nám pri realizácii uzatvorených zmlúv poskytujú podporu v čiastočnom alebo plnom rozsahu. Týmto poskytovateľom prenášame v súlade s nasledujúcimi informáciami určité osobné údaje.

Wirecard (sprostredkovateľ)

Ak sa rozhodnete pre jednu z platobných metód ponúkaných poskytovateľom platobných služieb prostredníctvom nástroja checkoutportal by wirecard, realizuje sa platba prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb checkoutportal by wirecard, Wirecard Central Eastern Europe GmbH, Reininghausstraße 13a, 8020 Graz, Rakúsko, ktorému postupujeme okrem informácií o vašej objednávke (meno, adresa, príp. IBAN, príp. BIC, fakturovaná suma, mena a príp. číslo transakcie) aj informácie, ktoré ste nám poskytli v rámci procesu objednávky. Vaše údaje sú postúpené v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR výlučne na účely realizácie platby poskytovateľom platobných služieb checkoutportal by wirecard. Vaše údaje postupujeme ďalej len v prípade, ak je to skutočne nevyhnutné na realizáciu platby.

Klarna

Pri výbere platobnej metódy „Platba na faktúru cez Klarna“ realizuje platbu spoločnosť Klarna AB (publ) [https://www.klarna.com/uk/], Sveavägen 46, 111 34 Štokholm, Švédsko (ďalej len „Klarna“). Na umožnenie realizácie platby postupujeme vaše osobné údaje (meno a priezvisko, ulica a číslo, PSČ, mesto, pohlavie, e-mailová adresa, telefónne číslo a IP adresa), ako aj údaje súvisiace s objednávkou (napr. fakturovaná suma, výrobok, spôsob dodania) spoločnosti Klarna na účely overenia totožnosti a bonity. Je to v prevažujúcom oprávnenom záujme našej skupiny podnikov (odôvodnenie 48 nariadenia GDPR). Tu nájdete zoznam úverových registrov, ktorým môžu byť v tejto súvislosti postúpené vaše údaje: 
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies Informácia o solventnosti môže obsahovať výpočty pravdepodobnosti (tzv. úverové skóre). Úverové skóre, ktoré je prípadne zahrnuté do výslednej informácie o solventnosti, sa zakladá na vedecky uznávanom matematicko-štatistickom výpočte. Do výpočtov úverového skóre sú okrem iných parametrov zahrnuté aj údaje o bydlisku. Spoločnosť Klarna použije získané informácie o štatistickej pravdepodobnosti neuhradenia platby na zváženie rozhodnutia o opodstatnení, realizácii alebo ukončení zmluvného vzťahu. 

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním správy prevádzkovateľovi zodpovednému za spracovanie údajov alebo spoločnosti Klarna. Spoločnosť Klarna má však naďalej právo spracúvať vaše osobné údaje, ak je to potrebné na realizáciu platby v súlade s uzatvorenou zmluvou. Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s platným Vyhlásením o ochrane osobných údajov a v súlade s informáciami uvedenými vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Klarna pre dotknuté osoby so sídlom v Nemecku https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf, resp. pre dotknuté osoby so sídlom v Rakúsku https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_at/data_protection.pdf.

PayPal

Pri platbe prostredníctvom služby PayPal postupujeme vaše platobné údaje v rámci realizácie platby spoločnosti PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (ďalej len „PayPal“). Postúpenie údajov prebieha na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR, a to len v rozsahu potrebnom na realizáciu platby. Ďalšie informácie o právnej ochrane osobných údajov nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti PayPal: https://www.paypal.com/sk/webapps/mpp/ua/privacy-full

Voči tomuto spracovaniu môžete kedykoľvek podať námietku formou správy adresovanej spoločnosti PayPal. Spoločnosť PayPal má však naďalej právo spracúvať vaše osobné údaje, ak je to potrebné na realizáciu platby v súlade s uzatvorenou zmluvou.

SOFORT

Pri výbere platobnej metódy „SOFORT“ realizuje platbu poskytovateľ platobných služieb spoločnosť SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mníchov, Nemecko (ďalej len „SOFORT“), ktorému v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR postupujeme okrem informácií o vašej objednávke aj informácie, ktoré ste nám poskytli v rámci procesu objednávky. Spoločnosť Sofort GmbH je súčasťou skupiny Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Štokholm, Švédsko). Vaše údaje postupujeme výlučne na účely realizácie platby prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb SOFORT, a to len v potrebnom rozsahu. 

Na nasledujúcej internetovej adrese nájdete ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti SOFORT: https://www.klarna.com/uk/privacy-policy/

Amazon Pay

Pri výbere spôsobu platby „Amazon Pay“ zabezpečuje spracovanie platby poskytovateľ platobných služieb spoločnosť Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (ďalej len: „Amazon Payments“), ktorej v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR postupujeme vaše údaje, ktoré ste nám poskytli v rámci zadávania objednávky, ako aj informácie o vaše objednávke. Vaše údaje postupujeme ďalej výlučne na účely realizácie platby poskytovateľom platobných služieb spoločnosťou Amazon Payments a len v rozsahu nevyhnutnom na uskutočnenie platby. Ďalšie informácie o pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Amazon Payments nájdete na nasledujúcej webovej stránke: https://pay.amazon.com/de/help/201751600

Trusted Shops Trustbadge

Pre zobrazenie našej známky kvality udelenej spoločnosťou Trusted Shops, ako aj za účelom ponuky členstva v systéme Trusted Shops kupujúcim po objednávke je na tejto webovej stránke integrovaná známka Trustbadge od Trusted Shops.

Známka Trustbadge a s ňou súvisiace inzerované služby patria k ponuke spoločnosti Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolín.

Pri zobrazení Trustbadge ukladá webový server automaticky takzvaný protokolový súbor servera, ktorý obsahuje napr. vašu IP adresu, dátum a čas zobrazenia, objem prenesených údajov a použitého poskytovateľa (údaje o prístupe) a dokumentuje dané zobrazenie. Tieto údaje o prístupe sa nevyhodnocujú a najneskôr do siedmich dní po ukončení vašej návštevy stránky sa automaticky prepíšu.

Ostatné osobné údaje sa prenášajú spoločnosti Trusted Shops, len ak sa po ukončení objednávky rozhodnete využívať produkty Trusted Shops, alebo ak ste sa v súvislosti s ich využívaním už registrovali. V tom prípade platí zmluvná dohoda uzavretá medzi vami a spoločnosťou Trusted Shops.

3. SPRACOVANIE NA MARKETINGOVÉ ÚČELY (ŽIADOSTI ZÁKAZNÍKOV, STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKOV A REKLAMA)

Účel spracovania    

Starostlivosť o zákazníkov a marketing (priamy marketing) na účely prevádzkovateľa alebo spoločných prevádzkovateľov, aj prostredníctvom príslušných informačných bulletinov a vybavovania žiadostí zákazníkov a zasielania reklamy poštou.

Právny podklad a oprávnené záujmy    

Oprávnené záujmy na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR (resp. v prípade informačného bulletinu aj na základe § 107 rakúskeho zákona o telekomunikáciách z roku 2003):

•    Reklama v súvislosti s tovarom a službami skupiny podnikov
•    Získavanie zákazníkov a podpora vernosti zákazníkov (bonusové programy pre stálych zákazníkov)
•    Zvýšenie atraktivity ponúk

Náš informačný bulletin vám zasielame aj na základe vášho súhlasu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.

Námietky    

Máte právo kedykoľvek podať námietku v ľubovoľnej forme voči spracúvaniu údajov na tieto účely a môžete požadovať ich vymazanie alebo obmedzenie spracovania. Na vaše práva vás upozorníme pri priamom získavaní údajov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov a prenosy do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám    

V prípade nutnosti budú vaše osobné údaje prenesené nasledujúcim kategóriám príjemcov: 

Doručovacie služby

Naša spoločnosť využíva služby nasledujúcich sprostredkovateľov:

•    Služba CleverReach + Mailchimp na distribúciu informačných bulletinov
•    Tlačiarne: 

kbprintcom.at Druck + Kommunikation GmbH
Gutenbergstraße 2
A-4840 Vöcklabruck

LDD Communication GmbH
Gewerbegebiet Süd 1
A-4664 Oberweis pri Gmunden

NP Druck Gesellschaft m.b.H. 
Gutenbergstraße 12
A-3100 St. Pölten

•    Poštové služby na overenie adresy

Prevádzkovateľ je súčasťou skupiny podnikov. Za účelom ekonomicky úspornej vnútornej správy preto na spracovateľské činnosti využívame aj služby koncernových spoločností. Je to v prevažujúcom oprávnenom záujme našej skupiny podnikov (odôvodnenie 48 nariadenia GDPR). Údaje sú spracúvané na účely marketingu a podpory vernosti zákazníkov výlučne v záujme prevádzkovateľa, s ktorým ste uzavreli obchodný vzťah; spracovanie na takéto účely v záujme skupiny podnikov je podmienené poskytnutím súhlasu dotknutej osoby. 

Všetky pridružené spoločnosti a sprostredkovateľov môžete v prípade otázok a žiadostí o uplatnenie práv dotknutých osôb v súvislosti s ochranou osobných údajov kontaktovať na spoločnej adrese datenschutz@adler-lacke.com.

Doba uchovávania    

Údaje záujemcov a profily vytvorené v internetových obchodoch sa uchovávajú po dobu 3 rokov od posledného kontaktu so zákazníkom. Korešpondenčné a e-mailové adresy sa uchovávajú počas doby trvania reklamných opatrení alebo do podania námietky z vašej strany, resp. do ukončenia odberu informačného bulletinu; vaše údaje ďalej uchovávame aj po vašom odhlásení sa po dobu maximálne 3 rokov v súlade so zásadou zodpovednosti (preukázanie udelenia súhlasu), a to keď sa vyžaduje obmedzenie spracúvania údajov, alebo keď si spracúvanie na iné účely vyžaduje dlhšiu dobu uchovávania (najmä na základe článku 2 všeobecného nariadenia o ochrane údajov).

Elektronický informačný bulletin    

Keď sa prihlásite k odberu nášho elektronického informačného bulletinu, budeme vám pravidelne zasielať informácie o našich výrobkoch a ponukách. Povinným údajom pre zasielanie nášho informačného bulletinu je výlučne vaša e-mailová adresa. Zadanie prípadných ďalších údajov je dobrovoľné a tieto údaje budú použité na to, aby sme vás mohli osloviť osobne. V súvislosti so zasielaním informačného bulletinu používame takzvané dvojité potvrdenie súhlasu (double opt-in). To znamená, že informačný bulletin vám zašleme až vtedy, keď od vás dostaneme výslovné potvrdenie, že s jeho zasielaním súhlasíte. Následne vám pošleme potvrdzujúci e-mail, v ktorom vás požiadame, aby ste kliknutím na príslušný odkaz potvrdili, že si v budúcnosti želáte odoberať náš bulletin.

Aktiváciou potvrdzujúceho odkazu nám udeľujete svoj súhlas s využívaním vašich osobných údajov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR. Po prihlásení sa k odberu informačného bulletinu uložíme vašu IP adresu zadanú vaším poskytovateľom internetového pripojenia (Internet Service Provider, ISP), ako aj dátum a čas prihlásenia, aby sme dokázali identifikovať možné neskoršie zneužitie vašej e-mailovej adresy. Údaje, ktoré sme od vás získali pri prihlásení sa k odberu informačného bulletinu, budú použité výlučne na reklamné účely formou zasielania bulletinu. Z odberu informačného bulletinu sa môžete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom príslušného odkazu uvedeného v bulletine alebo zaslaním zodpovedajúcej správy prevádzkovateľovi uvedenému v úvode tohto dokumentu. Po odhlásení bezodkladne vymažeme vašu e-mailovú adresu z nášho zoznamu pre distribúciu informačného bulletinu, pokiaľ ste neposkytli výslovný súhlas s ďalším používaním vašich údajov, alebo pokiaľ si naša spoločnosť nevyhradzuje možnosť ďalšieho používania vašich údajov, ktoré povoľuje zákon, a o ktorom vás informujme v tomto vyhlásení.

Zasielanie informačného bulletinu prostredníctvom CleverReach

Distribúciu nášho informačného bulletinu po prihlásení sa k odberu cez stránku www.adler-farbenmeister.com zabezpečuje poskytovateľ technických služieb CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede (ďalej len „CleverReach“), ktorému postupujeme vaše údaje zadané pri prihlásení sa k odberu. Toto postúpenie prebieha v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR a slúži nášmu oprávnenému záujmu o používanie reklamne účinného a bezpečného systému na distribúciu informačného bulletinu, ktorý je tiež komfortný pre používateľov. Údaje, ktoré zadáte v súvislosti s odberom informačného bulletinu (napr. e-mailová adresa), sa ukladajú na serveroch spoločnosti CleverReach v Nemecku, resp. Írsku.

Spoločnosť CleverReach používa tieto informácie z nášho poverenia na zasielanie informačného bulletinu a na štatistické vyhodnocovanie v súvislosti s jeho odberom. Na účely vyhodnocovania obsahujú odosielané e-maily súbory známe ako tzv. „web beacons“, resp. sledovacie pixely, pričom ide o 1-pixelový obrázok uložený na našej webovej stránke. Týmto spôsobom je možné zistiť, či ste otvorili správu s informačným bulletinom, a na ktoré odkazy ste prípadne klikli. Pomocou tzv. sledovania konverzií sa navyše dá analyzovať, či po kliknutí na odkaz v informačnom bulletine nasledovala vopred zadefinovaná aktivita (napr. kúpa výrobku na našej webovej stránke). 

Okrem toho sa zaznamenávajú technické informácie (napr. čas zobrazenia, IP adresa, typ prehliadača a operačný systém). Získavané údaje sú vždy pseudonymizované a neprepájajú sa s vašimi ďalšími osobnými údajmi, čo vylučuje možnosť priamej identifikácie používateľa. Tieto údaje slúžia výlučne na štatistickú analýzu kampaní realizovaných prostredníctvom informačného bulletinu. Výsledky týchto analýz sa môžu využiť na lepšie prispôsobenie budúcich bulletinov záujmom príjemcov.

Ak si želáte podať námietku voči vyhodnocovaniu na štatistické účely, musíte sa odhlásiť z odberu informačného bulletinu.
So spoločnosťou CleverReach sme uzavreli zmluvu o sprostredkovaní, v ktorej spoločnosť CleverReach zaväzujeme chrániť údaje našich zákazníkov a zakazujeme ich posúvať tretím stranám.

Ďalšie informácie o analýze údajov spoločnosťou CleverReach nájdete na tejto adrese: https://www.cleverreach.com/en/features/reporting-tracking/

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti CleverReach nájdete tu: https://www.cleverreach.com/en/features/data-security/eu-general-data-protection-regulation-gdpr/.

Mailchimp    

Zasielanie nášho informačného bulletinu elektronickou poštou po prihlásení sa k jeho odberu na stránke www.adler-lacke.com zabezpečuje sprostredkovateľ „MailChimp“, pričom ide o platformu amerického poskytovateľa Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Zmluvu o sprostredkovaní služieb s uvedeným poskytovateľom nájdete tu: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/

Platformu MailChimp využívame v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR na základe nášho oprávneného záujmu o používanie takého systému na zasielanie informačných bulletinov, ktorý je účinný z hľadiska propagácie, bezpečný a komfortný pre používateľov.
Spoločnosť The Rocket Science Group LLC uchováva údaje spracúvané platformou MailChimp v USA na právnom základe vyplývajúcom z jej účasti na dohode o štíte na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG 

Platforma MailChimp používa tieto informácie na zasielanie a štatistické vyhodnocovanie informačných bulletinov na základe nášho poverenia. V súvislosti s vyhodnocovaním obsahujú odosielané e-maily súbor známy ako „web beacon“, resp. sledovací pixel, čo je 1-pixelový obrázok uložený na našej webovej stránke. Týmto spôsobom dokážeme zistiť, či bola správa s informačným bulletinom otvorená a na ktoré odkazy príjemca klikol. Pomocou súborov „web beacon“ platforma MailChimp automaticky zostavuje všeobecné štatistiky, ktoré sa nevzťahujú na žiadne konkrétne osoby a sú zamerané na reakcie príjemcov na kampane realizované prostredníctvom informačných bulletinov. V súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR sa však prostredníctvom súborov „web beacon“ zaznamenávajú a vyhodnocujú aj údaje príslušných príjemcov informačných bulletinov (e-mailová adresa, čas načítania, IP adresa, typ prehliadača a operačný systém), a to na základe nášho oprávneného záujmu o štatistické vyhodnocovanie kampaní realizovaných prostredníctvom informačných bulletinov v záujme optimalizácie marketingovej komunikácie a lepšieho zamerania sa na záujmy príjemcov. 

Tieto údaje umožňujú vyvodiť individuálne závery o príjemcovi informačného bulletinu a platforma MailChimp ich automaticky spracúva na štatistické účely, pomocou ktorých je možné zistiť, či konkrétny príjemca otvoril správu s informačným bulletinom. Ak chcete analýzu údajov na účely štatistického vyhodnocovania dezaktivovať, musíte sa odhlásiť z odberu informačného bulletinu. 

Tieto údaje môže v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR použiť aj platforma MailChimp na základe svojho oprávneného záujmu o koncipovanie a optimalizáciu poskytovanej služby podľa zistených potrieb, ako aj na účely prieskumu trhu, aby napríklad dokázala určiť, z akých krajín pochádzajú príjemcovia. Platforma MailChimp však údaje príjemcov nášho informačného bulletinu nevyužíva na to, aby s nimi nadviazala písomný kontakt, ani ich nepostupuje tretím stranám. 

Reklama odosielaná poštou

Na základe nášho oprávneného záujmu o personalizovaný priamy marketing si v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR vyhradzujeme právo uchovávať vaše meno a priezvisko, vašu adresu a tiež váš titul a obchodný vzťah, ak ste nám tieto dodatočné údaje poskytli v rámci zmluvného vzťahu, a používať ich na zasielanie zaujímavých ponúk a informácií o našich výrobkoch formou klasickej pošty.

Voči uchovávaniu a používaniu svojich osobných údajov na tento účel môžete kedykoľvek namietať zaslaním zodpovedajúcej správy prevádzkovateľovi.

Sledovanie konverzií pomocou služby Google AdWords

Táto webová stránka používa program online inzercie „Google AdWords“ a v rámci neho nástroj na sledovanie konverzií spoločnosti Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“). Používame ponuku programu Google AdWords, aby sme pomocou reklamných nástrojov (tzv. Google AdWords) upozornili na externých webových stránkach na naše atraktívne ponuky. Na základe údajov o reklamnej kampani dokážeme zistiť, aká je úspešnosť jednotlivých reklamných opatrení. Naším cieľom je zobrazovať vám reklamu, ktorá zodpovedá vašim záujmom, vytvoriť webovú stránku, ktorá by bola pre vás atraktívnejšia, a dosiahnuť férovú kalkuláciu nákladov na reklamu.

Súbor cookie na sledovanie konverzií sa umiestni, keď používateľ klikne na reklamu zobrazenú na Google pomocou nástroja AdWords. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítačovom systéme. Tieto súbory cookie strácajú platnosť spravidla po 30 dňoch a nedajú sa použiť na identifikáciu osoby. Ak používateľ navštívi určité stránky na tejto webovej lokalite a platnosť súboru cookie ešte nevypršala, môže Google a naša spoločnosť získať informáciu o tom, že používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku. Každému zákazníkovi služby Google AdWords je pridelený iný súbor cookie. Súbory cookie teda nemožno sledovať prostredníctvom webových stránok zákazníkov služby AdWords. Informácie získané pomocou konverzných súborov cookie slúžia na zostavovanie štatistík o konverziách pre zákazníkov služby AdWords, ktorí sa rozhodli využívať sledovanie konverzií. Zákazníci sa dozvedia, aký je celkový počet používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku označenú značkou sledovania konverzií. Nedostanú však žiadne informácie, pomocou ktorých by bolo možné osobne identifikovať používateľov. Ak si neželáte takéto sledovanie, môžete túto funkciu zablokovať zakázaním súboru cookie na sledovanie konverzií spoločnosti Google v používateľských nastaveniach vášho internetového prehliadača. Následne nebudete zahrnutí do štatistík súvisiacich so sledovaním konverzií. Naša spoločnosť používa službu Google AdWords na základe oprávneného záujmu o cielenú reklamu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

Spoločnosť Google LLC so sídlom v USA je certifikovaná v rámci dohody o „štíte na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA“, ktorá zabezpečuje dodržiavanie úrovne ochrany osobných údajov platnej v EÚ. Na nasledujúcej internetovej adrese nájdete ďalšie informácie o pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Súbory cookie pre predvoľby reklám môžete natrvalo deaktivovať tak, že ich zakážete v príslušných nastaveniach vášho prehliadacieho softvéru, alebo si môžete stiahnuť a nainštalovať doplnok pre prehliadač dostupný prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://support.google.com/ads/answer/7395996

Upozorňujeme však, že ak zakážete súbory cookie, nemusia určité funkcie tejto webovej stránky fungovať vôbec alebo budú fungovať len v obmedzenom rozsahu.

Používanie affiliate programov: sieť výkonnostného marketingu spoločnosti belboon    

Naša spoločnosť je účastníkom siete výkonnostného marketingu spoločnosti belboon GmbH, Weinmeisterstr. 12-14, 10178 Berlín, Nemecko (ďalej len „belboon“). Na účely dokumentácie transakcií ukladá spoločnosť belboon v rámci svojich sledovacích služieb súbory cookie do koncových zariadení používateľov, ktorí navštívia alebo použijú webové stránky alebo iné online ponuky jej klientov. Tieto súbory cookie slúžia len na správne priradenie úspechu k reklamnému nástroju a na zodpovedajúce vyúčtovanie v rámci jej siete.

Prostredníctvom súboru cookie sa uloží výlučne informácia o tom, kedy používateľ v koncovom zariadení klikol na určitý reklamný nástroj. Pomocou sledovacích súborov cookie spoločnosti belboon sa vytvorí individuálne poradie číslic, ktoré však nie je možné priradiť ku konkrétnemu používateľovi. Prostredníctvom týchto číslic sa dokumentuje partnerský program inzerenta, vydavateľ a čas, kedy používateľ vykonal akciu (klikol alebo si prezeral obsah). V tejto súvislosti získava belboon aj informácie o koncovom zariadení, z ktorého bola realizovaná transakcia, ako je operačný systém a použitý prehliadač. Ak obsahujú dané informácie aj osobné údaje, prebieha opísané spracúvanie v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR na základe nášho oprávneného finančného záujmu o realizáciu úhrad provízie v rámci siete belboon. Pokiaľ si neželáte ukladanie súborov cookie do vášho prehliadača, môžete ich zakázať príslušným nastavením vášho prehliadača. Vo svojom aktuálnom prehliadači môžete vypnúť ukladanie súborov cookie v položke Nástroje/Možnosti, obmedziť ich využívanie len na určité webové stránky alebo môžete prehliadač nastaviť tak, aby ste boli informovaní o plánovanom umiestnení súboru cookie. Upozorňujeme vás však, že v tom prípade musíte počítať s obmedzeným zobrazením online ponúk a obmedzeným užívateľským rozhraním. Súbory cookie môžete tiež kedykoľvek vymazať. V tom prípade sa nimi uložené informácie odstránia z vášho koncového zariadenia.

Ďalšie informácie o použití údajov spoločnosťou belboon nájdete v jej vyhlásení o ochrane osobných údajov: https://www.belboon.com/en/about-us/privacy/

Služba na webovú analýzu: Google (Universal) Analytics    

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu na webovú analýzu od spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“). Služba Google Analytics používa tzv. „súbory cookie“, textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači, a tým umožňujú analýzu používania webovej stránky. Informácie vygenerované súborom cookie o tom, ako túto stránku využívate (vrátane skrátenej IP adresy), sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google v USA, kde sa ukladajú.
Táto webová stránka používa službu Google Analytics výlučne s rozšírením „_anonymizeIp()“, ktoré vašu IP adresu skráti, a tým zabezpečí jej anonymizáciu a vylúči možnosť priamej identifikácie používateľa. Prostredníctvom tohto rozšírenia spoločnosť Google vašu IP adresu pred prenosom v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore skráti. Celá IP adresa sa prenáša na server spoločnosti Google v USA len vo výnimočných prípadoch a skráti sa až tam. V týchto výnimočných prípadoch prebieha spracovanie v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR na základe nášho oprávneného záujmu o vypracovanie štatistickej analýzy správania používateľov na účely optimalizácie služieb a marketingové účely.

Z nášho poverenia využije spoločnosť Google tieto informácie na analýzu vášho používania webovej stránky, na vypracovanie správ o aktivitách na danej webovej stránke a na účely ďalších služieb spojených s využívaním webových stránok a internetu, ktorými sme ju poverili. IP adresa prenesená v rámci služby Google Analytics vašim prehliadačom sa neprepája s inými údajmi spoločnosti Google. Ukladanie súborov cookie môžete zakázať zodpovedajúcim nastavením vášho prehliadacieho softvéru; upozorňujeme však, že v tom prípade nemusia fungovať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Zaznamenávaniu údajov vygenerovaných súborom cookie vzťahujúcich sa na vaše používanie webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou Google, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google môžete okrem toho zabrániť tak, že si stiahnete a nainštalujete doplnok pre prehliadač dostupný prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

Ak hľadáte alternatívu k doplnku pre prehliadač alebo možnosť odmietnutia pre prehliadače na mobilných zariadeniach, prejdite na nasledujúci odkaz pre umiestnenie tzv. súboru opt-out cookie, ktorý zabráni budúcemu zaznamenávaniu údajov službou Google Analytics na tejto stránke (tento súbor opt-out cookie je aktívny len v tomto prehliadači a len na tejto doméne. Ak odstránite súbory cookie v tomto prehliadači, musíte na tento odkaz opätovne kliknúť): <a onclick="alert('Služba Google Analytics bola deaktivovaná');"href="javascript:gaOptout()">Deaktivovať službu Google Analytics</a>

Spoločnosť Google LLC so sídlom v USA je certifikovaná v rámci dohody o „štíte na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA“, ktorá zabezpečuje dodržiavanie úrovne ochrany osobných údajov platnej v EÚ. Ďalšie informácie o tom, ako zaobchádza služba Google Analytics s údajmi používateľov, nájdete v pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk

Služba na webovú analýzu: Hotjar (Hotjar Ltd.)

Táto webová stránka používa službu na webovú analýzu Hotjar od spoločnosti Hotjar Ltd. Hotjar Ltd. je európska spoločnosť so sídlom na Malte (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Európa, Tel.: +1 (855) 464-6788).

Pomocou tohto nástroja je možné sledovať pohyby na webových stránkach, na ktorých je integrovaný Hotjar (tzv. tepelné mapy). Vďaka tomu sa dá napríklad zistiť, pokiaľ používatelia skrolujú, a na ktoré tlačidlá často klikajú. Ďalej ponúka tento nástroj tiež možnosť získať spätnú väzbu priamo od používateľov webovej stránky. Týmto spôsobom sa dozvedáme cenné informácie, aby sme mohli vytvoriť ešte rýchlejšie a pre používateľov komfortnejšie stránky. Vyššie uvedená analýza prebieha na základe našich oprávnených záujmov na účely optimalizácie a marketingu, ako aj na účely vytvorenia stránky zodpovedajúcej záujmom používateľov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Pri používaní tohto nástroja dbáme najmä na ochranu vašich osobných údajov. Týmto spôsobom dokážeme zistiť len to, na ktoré tlačidlá klikáte, a pokiaľ skrolujete. Oblasti webových stránok, na ktorých sú zobrazené vaše osobné údaje alebo osobné údaje tretích strán, Hotjar automaticky skryje, takže ich nie je možné nikdy identifikovať.

Hotjar ponúka každému používateľovi možnosť deaktivovať sledovanie prostredníctvom tohto nástroja pomocou hlavičky „Do Not Track“, vďaka čomu nie sú zaznamenávané žiadne údaje o návšteve konkrétnej webovej stránky. Ide o nastavenie, ktoré podporujú všetky aktuálne verzie bežných prehliadačov. Na tento účel odošle vás prehliadač informáciou nástroju Hotjar s požiadavkou o vypnutie sledovania daného používateľa. Ak používate našu webovú stránku v rozličných prehliadačoch/počítačoch, musíte aktivovať hlavičku „Do Not Track“ pre každý z týchto prehliadačov/počítačov.

Podrobný návod s informáciami pre váš prehliadač nájdete na stránke: https://www.hotjar.com/opt-out

Ďalšie informácie o spoločnosti Hotjar Ltd. a o nástroji Hotjar nájdete na stránke: https://www.hotjar.com

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Hotjar Ltd. nájdete na stránke: https://www.hotjar.com/privacy

Retargeting/Remarketing: Bing Ads (Microsoft Corporation)

Táto stránka využíva technológiu na sledovanie konverzií „Bing Ads“ od spoločnosti Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Pokiaľ ste sa na našu stránku dostali prostredníctvom reklamy umiestnenej službou Microsoft Bing Ads, uloží táto služba do vášho počítača súbor cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítačovom systéme. Tieto súbory cookie strácajú platnosť po 180 dňoch a nedajú sa použiť na identifikáciu osoby. Ak používateľ navštívi určité stránky na tejto webovej lokalite a platnosť súboru cookie ešte nevypršala, môže Microsoft a naša spoločnosť získať informáciu o tom, že používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku (konverzná stránka). Prípadné spracúvanie osobných údajov v tejto súvislosti sa realizuje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR na základe nášho oprávneného záujmu o efektívny marketing. 

Informácie získané pomocou konverzných súborov cookie slúžia na zostavovanie štatistík o konverziách, t. j. na zaznamenávanie počtu používateľov, ktorí sa po kliknutí na reklamu dostali na konverznú stránku. Získame tak informáciu o celkovom počte používateľov, ktorí klikli na našu reklamu a boli presmerovaní na stránku označenú značkou sledovania konverzií. Nedostaneme však žiadne informácie, pomocou ktorých by bolo možné osobne identifikovať používateľov. Spoločnosť Microsoft Corporation so sídlom v USA je certifikovaná v rámci dohody o „štíte na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA“, ktorá zabezpečuje dodržiavanie úrovne ochrany osobných údajov platnej v EÚ.

Ak si neželáte takéto sledovanie, môžete jednoducho podať námietku zakázaním súboru cookie na sledovanie konverzií služby Bing Ads v používateľských nastaveniach vášho internetového prehliadača. Následne nebudete zahrnutí do štatistík súvisiacich so sledovaním konverzií. Ďalej máte tiež možnosť skontrolovať na stránke pre deaktiváciu súborov cookie určenej spotrebiteľom z EÚ http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/, či sú do vášho prehliadača umiestňované reklamné súbory cookie od spoločnosti Microsoft, a následne ich môžete vypnúť. 

Na nasledujúcej internetovej adrese nájdete ďalšie informácie o vyhlásení o ochrane osobných údajov v súvislosti so službou Microsoft Bing Ads: https://privacy.microsoft.com/sk-sk/privacystatement

Retargeting/Remarketing: Google AdWords Remarketing

Naša webová stránka používa funkciu remarketingu služby Google AdWords, prostredníctvom ktorej sa reklama na túto stránku zobrazuje vo výsledkoch vyhľadávača Google, ako aj na webových stránkach tretích strán. Poskytovateľom služby je spoločnosť Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Na tento účel umiestni Google do prehliadača vášho koncového zariadenia súbor cookie, ktorý prostredníctvom pseudonymizovaného identifikátora súboru cookie a na základe vami navštívených stránok automaticky umožní zobrazovanie reklám vychádzajúcich z vašich záujmov. Spracúvanie údajov sa vykonáva v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR na základe nášho oprávneného záujmu o optimálnu propagáciu našej webovej stránky. 

Ďalšie spracovanie údajov je možné len v prípade, ak ste súhlasili s tým, aby spoločnosť Google prepojila históriu prehliadania vášho internetového prehliadača a prehliadača aplikácií s vaším účtom služby Google a použila informácie z tohto účtu na prispôsobenie reklám, ktoré sa vám zobrazia na internete. Ak ste v tomto prípade počas návštevy našej stránky prihlásení v účte Google, použije spoločnosť Google vaše údaje spolu s údajmi služby Google Analytics na zostavenie a definovanie zoznamov cieľových skupín na účely remarketingu naprieč rôznymi zariadeniami. Za účelom vytvorenia cieľových skupín spoločnosť Google dočasne prepojí vaše osobné údaje s údajmi služby Google Analytics.

Ukladanie súborov cookie pre predvoľby reklám môžete natrvalo deaktivovať tak, že si stiahnete a nainštalujete doplnok pre prehliadač dostupný prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=sk

Máte tiež možnosť informovať sa na stránke aliancie Digital Advertising Alliance www.aboutads.info o umiestňovaní súborov cookie a uskutočniť potrebné nastavenia. Svoj prehliadač môžete tiež nastaviť tak, aby ste boli informovaní o ukladaní súborov cookie, a mohli rozhodnúť o prijatí jednotlivých súborov alebo ho mohli v určitých prípadoch, prípadne úplne, zakázať. Odmietnutie súborov cookie môže obmedziť funkčnosť našej webovej stránky. Spoločnosť Google LLC so sídlom v USA je certifikovaná v rámci dohody o „štíte na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA“, ktorá zabezpečuje dodržiavanie úrovne ochrany osobných údajov platnej v EÚ. 

Ďalšie informácie a pravidlá ochrany súkromia v súvislosti s inzerciou a spoločnosťou Google nájdete tu: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sk

4 SÚŤAŽE

Účel spracovania    

Starostlivosť o zákazníkov a marketing (priamy marketing) na účely prevádzkovateľa alebo spoločných prevádzkovateľov 

Právny podklad a oprávnené záujmy    

Predzmluvné opatrenia a zmluvné povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR) v súlade s podmienkami účasti
Oprávnené záujmy na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR:

•    Reklama v súvislosti s tovarom a službami skupiny podnikov
•    Získavanie zákazníkov a podpora vernosti zákazníkov
•    Zvýšenie atraktivity ponúk
•    Zverejňovanie výhercov
•    Príp. uplatnenie alebo obhajoba právnych nárokov

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov a prenosy do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám    

V prípade nutnosti budú vaše osobné údaje prenesené nasledujúcim kategóriám príjemcov:
Doručovacie služby

Naša spoločnosť využíva služby nasledujúcich sprostredkovateľov:

•    Tlačiarne: 

kbprintcom.at Druck + Kommunikation GmbH
Gutenbergstraße 2
A-4840 Vöcklabruck

LDD Communication GmbH
Gewerbegebiet Süd 1
A-4664 Oberweis pri Gmunden

NP Druck Gesellschaft m.b.H. 
Gutenbergstraße 12
A-3100 St. Pölten

•    Poštové služby na overenie adresy

Prevádzkovateľ je súčasťou skupiny podnikov. Za účelom ekonomicky úspornej vnútornej správy preto na spracovateľské činnosti využívame aj služby koncernových spoločností. Je to v prevažujúcom oprávnenom záujme našej skupiny podnikov (odôvodnenie 48 nariadenia GDPR). Údaje sú spracúvané na účely marketingu a podpory vernosti zákazníkov výlučne v záujme prevádzkovateľa, s ktorým ste uzavreli obchodný vzťah; spracovanie na takéto účely v záujme skupiny podnikov je podmienené poskytnutím súhlasu dotknutej osoby. 

Všetky pridružené spoločnosti a sprostredkovateľov môžete v prípade otázok a žiadostí o uplatnenie práv dotknutých osôb v súvislosti s ochranou osobných údajov kontaktovať na spoločnej adrese datenschutz@adler-lacke.com.

Doba uchovávania     

Do ukončenia súťaže.

Poskytovanie údajov    

Nemáte žiadnu povinnosť poskytnúť nám vaše údaje, účasť na súťaži však zahŕňa predpoklad spracovania potrebných údajov, ktoré s ňou súvisia.

Ďalšie spracúvanie vašich osobných údajov na iné účely    

Získané údaje nie sú spracúvané na marketingové opatrenia. V určitých prípadoch môžu byť údaje výhercov použité v rámci styku s verejnosťou, v tejto súvislosti si prečítajte nasledujúci bod 5.

5 STYK S VEREJNOSŤOU A FIREMNÝ ARCHÍV

Účely spracovania    

Poskytovanie informácií v prinajmenšom lokálnom alebo regionálnom verejnom záujme o úlohách a službách prevádzkovateľa a zaistenie podstatných informácií na účely dokumentácie histórie a vývoja spoločnosti a vybraných osôb vo vedúcich pozíciách, pokiaľ existuje verejný alebo oprávnený súkromný záujem o takúto archiváciu.

Námietky    

Máte právo kedykoľvek podať námietku v ľubovoľnej forme voči spracúvaniu údajov na tieto účely z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie a môžete požadovať vymazanie údajov alebo obmedzenie spracovania. Na vaše práva vás upozorníme pri priamom získavaní údajov a v rámci pozvánok na podujatia.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov a prenosy do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám    

Neexistujú žiadni konkrétni príjemcovia prenesených údajov, zverejnenie je však určené všeobecnej verejnosti, a pokiaľ sú údaje zverejnené na internete, sú potenciálne celosvetovo prístupné.

Prevádzkovateľ je súčasťou skupiny podnikov. Za účelom ekonomicky úspornej vnútornej správy preto na spracovateľské činnosti využívame aj služby koncernových spoločností. Je to v prevažujúcom oprávnenom záujme našej skupiny podnikov (odôvodnenie 48 nariadenia GDPR). Údaje sú spracúvané na účely marketingu a podpory vernosti zákazníkov výlučne v záujme prevádzkovateľa, s ktorým ste uzavreli obchodný vzťah; spracovanie na takéto účely v záujme skupiny podnikov je podmienené poskytnutím súhlasu dotknutej osoby. 

Všetky pridružené spoločnosti a sprostredkovateľov môžete v prípade otázok a žiadostí o uplatnenie práv dotknutých osôb v súvislosti s ochranou osobných údajov kontaktovať na spoločnej adrese datenschutz@adler-lacke.com.

Získavanie údajov z iných zdrojov: kategórie osobných údajov

Ak je to na uvedené účely potrebné, získavajú sa údaje jednotlivých verejne činných osôb z verejne dostupných zdrojov (meno, verejná funkcia, prítomnosť na dokumentovanej udalosti s uvedením času, miesta a príležitosti). V prípade súkromných osôb sa prípadné dodatočné údaje získavajú zo zdrojov personálnej správy (meno, vek, počet odpracovaných rokov pri jubileách).

Doba uchovávania     

Doba uchovávania je ohraničená na lehotu, počas ktorej sú dané údaje potrebné a využiteľné na publicistické účely; v prípade zodpovedajúceho záujmu o dokumentáciu sa údaje trvalo archivujú na účely neskoršieho (opätovného) použitia v súlade so zámermi opísanými v tejto spracovateľskej činnosti.

Poskytovanie údajov

Nemáte žiadnu povinnosť poskytnúť nám vaše údaje.

Ďalšie spracúvanie vašich osobných údajov na iné účely    

Údaje používame len na stanovené účely a prípadne v súlade s čl. 5 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely.

6 ÚDAJE POSKYTNUTÉ PRI ŽIADOSTI O ZAMESTNANIE

Účely spracovania    

Časovo ohraničené evidovanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie v prípade žiadostí podaných z vlastnej iniciatívy a žiadostí podaných v rámci vypísaných výberových konaní, ako aj použitie na účely výberu uchádzača a uzavretia pracovnej zmluvy.

Právny podklad a oprávnené záujmy    

Údaje uchádzačov spracúvame na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR (predzmluvné opatrenia), ako aj čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR, aby sme vás mohli počas stanovenej doby uchovávania kontaktovať v súvislosti s výberom uchádzača, a prípadne mohli v jednotlivých prípadoch vaše údaje overiť, ak je to v našom záujme z dôvodu mimoriadne vysokých nárokov na dôveryhodnosť vyžadovanú danou pracovnou pozíciou, alebo ak je to potrebné v záujme tretích strán.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov a prenosy do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám    

Vaše údaje sprístupňujeme našim zamestnancom len v nevyhnutnom prípade. Ak ste uviedli referencie, môžeme uvedené osoby ich v určitých prípadoch kontaktovať. V odôvodnených prípadoch môžeme tiež v rámci prevažujúceho záujmu pristúpiť k overeniu vašich údajov u tretích strán (napr. predložené kvalifikácie a univerzitné diplomy). 

Prenos do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám sa v týchto prípadoch uskutoční, len ak existuje rozhodnutie o primeranosti v súlade s čl. 45 nariadenia GDPR, alebo ak sú splnené podmienky čl. 49 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR (prenos je nevyhnutný na vykonanie predzmluvných opatrení prijatých na žiadosť dotknutej osoby), alebo ak bol poskytnutý súhlas podľa čl. 49 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR. 

Prevádzkovateľ je súčasťou skupiny podnikov. Za účelom ekonomicky úspornej vnútornej správy preto na spracovateľské činnosti využívame aj služby koncernových spoločností. Je to v prevažujúcom oprávnenom záujme našej skupiny podnikov (odôvodnenie 48 nariadenia GDPR).

Získavanie údajov z iných zdrojov: kategórie osobných údajov

Pri nadviazaní kontaktu s osobami, ktoré ste uviedli v referenciách, môžu byť získavané údaje a informácie ohľadne vášho bývalého pracovného pomeru alebo vašej pracovnej činnosti, ako aj subjektívne hodnotenia vášho pracovného výkonu príslušnými tretími stranami. (Nepredpokladá sa uchovávanie týchto údajov a informácií.)

Doba uchovávania 
V prípade vášho uchádzania sa o voľnú pracovnú pozíciu budú vaše osobné údaje uchovávané po dobu maximálne 3 rokov od ukončenia výberového konania a následne vymazané, pričom od ôsmich mesiacov od ukončenia konania môžete kedykoľvek podať námietku v ľubovoľnej forme. 

Ak ste podali žiadosť z vlastnej iniciatívy, uchováme vaše podklady po dobu maximálne 3 rokov, aby sme vás v prípade vhodnej voľnej pracovnej pozície mohli kontaktovať, pričom voči spracovaniu údajov môžete kedykoľvek podať námietku v ľubovoľnej forme.

Poskytovanie údajov    

V rámci realizácie výberového konania je však potrebné, aby ste poskytli dôkaz o tom, že disponujete kvalifikáciami potrebnými pre obsadenie danej pracovnej pozície a poskytli nám kontaktné údaje. V určitých prípadoch môže byť vzhľadom na požiadavky súvisiace s obsadzovanou pracovnou pozíciou potrebné, aby sme od vás vyžadovali ďalšie údaje (napr. výpis z registra trestov). Pokiaľ nepredložíte nutne potrebné údaje, nebude možné vziať do úvahy vašu žiadosť o danú pracovnú pozíciu. 

Ďalšie spracúvanie vašich osobných údajov na iné účely    V prípade uzatvorenia pracovného pomeru budú vaše podklady k žiadosti o zamestnanie ďalej použité na účely personálnej správy, s výnimkou obzvlášť citlivých údajov (napr. výpis z registra trestov). Všetky ďalšie informácie vám budú poskytnuté pred uzatvorením zmluvy.

7 KOMUNIKÁCIA

Účely spracovania    

Keď kontaktujete našu spoločnosť prostredníctvom formulára na webovej stránke, e-mailom alebo telefonicky, získavame a spracúvame vaše údaje, ktoré sú z technického hľadiska potrebné na komunikáciu (v závislosti od zvoleného komunikačného prostriedku), ako je napr. telefónne číslo, e-mailová adresa, čas (príp. trvanie) komunikácie atď. Prijaté e-maily sú pritom spracúvané aj prostredníctvom antispamových filtrov, softvéru Firewall, antivírusových programov atď. na účely zodpovedajúce bodu 1 tohto vyhlásenia.

Právny podklad a oprávnené záujmy    

Vami uvedené údaje sa spracúvajú za účelom vybavenia žiadosti na základe zodpovedajúceho oprávneného záujmu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Ďalšie účely spracovania závisia od obsahu komunikácie a sú vždy uvedené v bodoch 1 – 6 tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Námietky    

Pokiaľ je to uvedené v tomto vyhlásení, máte právo podať námietku voči spracúvaniu na účely v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia GDPR, ktoré sú obsiahnuté v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov, a to kedykoľvek v ľubovoľnej forme z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie a môžete požadovať vymazanie údajov alebo obmedzenie ich spracovania. Na vaše práva vás upozorníme pri priamom získavaní údajov (napr. prostredníctvom online formulárov). Toto právo však nie je dané v prípade, že vašu žiadosť alebo komunikáciu spracúvame z iných dôvodov (napr. zmluvné povinnosti, zákonné povinnosti, zodpovednosť za výrobok) a musíme ju uchovávať po dobu príslušne uvedenú v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov a prenosy do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

V závislosti od účelov komunikácie môže byť potrebný zodpovedajúci prenos v súlade s bodom 1 až 6 tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Získavanie údajov z iných zdrojov: kategórie osobných údajov    

Pri každom nadviazaní kontaktu zaznamenávajú naše systémy automaticky údaje a informácie získané z komunikačných prostriedkov, resp. technických systémov, dotknutých osôb. 

V tejto súvislosti ide o nasledujúce údaje: kontaktné údaje dotknutej osoby (napr. telefónne číslo, e-mailová adresa atď.), čas komunikácie (dátum, presný čas), súhlas so zaznamenaním, príp. doba trvania rozhovoru, príp. hlasová správa (na záznamníku), príp. obsahy komunikácie (textová správa).

Doba uchovávania     
Doba uchovávania zodpovedá lehote potrebnej na realizáciu komunikačného procesu až do jeho ukončenia; okrem toho si účel komunikácie môže vyžadovať aj dlhšiu dobu uchovávania, ktorá je vždy príslušne uvedená v bodoch 1 až 6 tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Poskytovanie údajov

Nemáte žiadnu povinnosť poskytnúť nám vaše údaje.

Ďalšie spracúvanie vašich osobných údajov na iné účely

V závislosti od obsahov vašej žiadosti alebo komunikácie sú vaše údaje ďalej spracúvané na všetky účely uvedené v bode 1 až 6 tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

VAŠE PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Práva dotknutých osôb, námietka a odvolanie    

Môžete si uplatniť nasledujúce práva dotknutej osoby, ak sú splnené príslušné predpoklady. Upozorňujeme však, že môže byť potrebné, aby ste vopred predložili vhodný doklad o vašej totožnosti. 

Právo na prístup k osobným údajom: môžete požadovať potvrdenie (spravidla bezplatné) o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a máte právo získať prístup k týmto údajom a informácie uvedené v čl. 15 nariadenia GDPR.
Právo na opravu, keď sú nami spracúvané údaje, ktoré sa vás týkajú, nesprávne alebo neúplné (čl. 16 nariadenia GDPR).
Právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, pokiaľ sú splnené podmienky čl. 17 nariadenia GDPR.
Právo na obmedzenie spracúvania vašich údajov v súlade s čl. 18 nariadenia GDPR.
Právo na prenosnosť údajov a právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi v rámci automatizovaného procesu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (čl. 20 nariadenia GDPR).
Pri spracúvaní, ktoré vychádza z (neprevažujúceho) oprávneného záujmu, máte právo kedykoľvek namietať v súlade s čl. 21 nariadenia GDPR. V prípade spracúvania na účely priameho marketingu a s tým súvisiaceho profilovania platí toto právo bez obmedzení.
Súhlas udelený so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť    

Máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu (orgánu na ochranu údajov), najmä v členskom štáte vášho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, je v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane údajov alebo porušuje vaše práva dotknutej osoby. 
Uvítame však, ak nás predtým kontaktujete (datenschutz@adler-lacke.com) a dáte nám možnosť zaujať stanovisko.

Zoznam dozorných orgánov nájdete tu: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080. 

SPOLOČNÍ PREVÁDZKOVATELIA ZODPOVEDNÍ ZA SPRACÚVANIE ÚDAJOV

ADLER-Deutschland GmbH 
Kunstmühlstr. 14 
D-83026 Rosenheim

ADLER Italia srl 
Via per Marco 12/D 
I-38068 Rovereto (TN) 

ADLER International GmbH 
Bergwerkstr. 22
A-6130 Schwaz

ADLER Slovensko
s. r. o. Montážna 3
SK-971 01 Prievidza

ADLER Česko s.r.o.
Pražská 675/10
CZ-642 00 Brno–Bosonohy

ADLER Benelux BV
De Boelakkers 12
5591 RA Heeze

© adler-lacke.com