Epoxi-Spritzverdünnung

1 l

Číslo položky:8036411

pre 2K Epoxigrund

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Hmotnosť netto v kg
 • 0,87

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • H304
   Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
  • H315
   Dráždi kožu.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H332
   Škodlivý pri vdýchnutí.
  • H335
   Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • H373
   Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P260
   Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
  • P280
   Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre/prostriedky na ochranu sluchu/...
  • P312
   Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/… .
  • P331
   Nevyvolávajte zvracanie.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...

© adler-lacke.com