Epoxi-Spritzverdünnung

1 l

Číslo položky:8036411

pre 2K Epoxigrund

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Hmotnosť netto v kg
 • 0.87

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • H304
   Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
  • H315
   Dráždi kožu.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H332
   Škodlivý pri vdýchnutí.
  • H335
   Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • H373
   Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii

© adler-lacke.com