Alkydharzturbo

1 l

Číslo položky:805400021011

Tvrdidlo na báze rozpúšťadiel prelazúrovacie a krycie náterové systémy na báze syntenických živíc a tiež preoleje, vyvinuté na zlepšenie mechanických a chemických vlastností odolnostialebo na účely vyschnutia pri nepriaznivých klimatických podmienkach.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Hmotnosť netto v kg
 • 0.8988

GTIN - EAN Code
 • 9004267249036

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH204
   Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H225
   Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H304
   Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
  • H317
   Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • H335
   Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

© adler-lacke.com