Poly-Füllspachtel

Beige - inkl.Härter / 1 kg

Rýchloschnúci dvojzložkový tmel na báze polyesteru.

Číslo položky:751408097111

Spôsob nanášania:

vrátane Tužidla 9613

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Hmotnosť netto v kg
 • 1

Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • EUH211
   Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.
  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • H315
   Dráždi kožu.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H361d
   Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
  • H373
   Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

© adler-lacke.com