Pullex Paste

Oxidrot / 1 kg

Číslo položky:9049211

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH208
   Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.

© adler-lacke.com