Innolux Walzgrund FLEX

25 kg

Číslo položky:273700020025

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Hmotnosť netto v kg
 • 25

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • H315
   Dráždi kožu.
  • H317
   Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • H318
   Spôsobuje vážne poškodenie očí.
  • H411
   Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

© adler-lacke.com