PUR-Füllgrund HT

5 kg

Vysokotransparentný, plnivý 2-zložkový polyuretánový základ na báze rozpúšťadiel, pre nábytok a vnútorné vybavenie.

Číslo položky:253000020005

Výdatnosť: 80 -180 g/m2

Rozpúšťadlový, bezfarebný 2-zložkový PUR-základ pre všetky typy drevín. Dobré schnutie, vysoká plnivosť a vynikajúca transparentnosť. Produkt sa vyznačuje vynikajúcou trvalou elasticitou.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • vysoko transparentný
 • rýchle schnutie
 • vysoká plnivosť
 • vynikajúca trvalá elasticita
Zvláštne vlastnosti
 • A+ emisie prchavých látok
 • Vhodný na povrchovú úpravu lodí
Hmotnosť netto v kg
 • 5

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • H304
   Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
  • H315
   Dráždi kožu.
  • H318
   Spôsobuje vážne poškodenie očí.
  • H335
   Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • H373
   Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii
Popis Veľkosť Typ súboru
Normy
ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku)

Časť 5: Odolnosť voči plameňu: 5-B

ÖNORM A 3800-1 (správanie sa pri požiari)

v spojení s ťažko horľavým podkladom: ťažko horľavý, Q1, Tr 1

SOLAS 74/88 Kap. II-2

Potvrdené externým skúšobným certifikátom.
Ťažko zápalná náterová hmota pre námorné lode.

Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

© adler-lacke.com