PUR-Füllgrund HT

5 kg

Vysokotransparentný, plnivý 2-zložkový polyuretánový základ na báze rozpúšťadiel, pre nábytok a vnútorné vybavenie.

Vysokotransparentný, plnivý 2-zložkový polyuretánový základ na báze rozpúšťadiel, pre nábytok a vnútorné vybavenie.

Číslo položky:253000020005

Výdatnosť: 80 -180 g/m2

Rozpúšťadlový, bezfarebný 2-zložkový PUR-základ pre všetky typy drevín. Dobré schnutie, vysoká plnivosť a vynikajúca transparentnosť. Produkt sa vyznačuje vynikajúcou trvalou elasticitou.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • vysoko transparentný
 • rýchle schnutie
 • vysoká plnivosť
 • vynikajúca trvalá elasticita
Zvláštne vlastnosti
 • A+ emisie prchavých látok
 • Vhodný na povrchovú úpravu lodí
Hmotnosť netto v kg
 • 5

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • H304
   Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
  • H315
   Dráždi kožu.
  • H318
   Spôsobuje vážne poškodenie očí.
  • H335
   Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • H373
   Môže spôsobiť poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe)pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsob
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P260
   Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
  • P280
   Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P331
   Nevyvolávajte zvracanie.
Oblasť použitia
  • Interiér
  • Pre lakovanie ťažko namáhaných plôch nábytku a interiérového vybavenia, ako napr. odkladacie plochy kuchýň a v obývacích priestoroch, kúpeľní, kancelárií a verejných objektoch, čelné plochy, trvalo viditeľné, namáhané plochy sedacieho nábytku a nie stále viditeľné plochy (s výnimkou dosiek stolov). Oblasti použitia II-IV podľa ÖNORM A 1610-12.

  • Použitie v kombinácii s vhodným vrchným lakovacím systémom.

  • Pre vysoko lesklé plochy s uzavretými pórmi môže byť PUR-Füllgrund HT použitý ako vrchná vrstva laku a taktiež môže byť brúsený a leštený do vysokého lesku.

  • Pre ťažko horľavé resp. ťažko zápalné povrchové úpravy.

  • Nie je vhodný na plochy zosvetlené peroxidom vodíka.

Zmes
Riedenie
Čistenie náradia
Dodatočná starostlivosť o povrchy
Popis Veľkosť Typ súboru
Normy
Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

© adler-lacke.com