DD-Isoliergrund

4 kg

Číslo položky:2510304

Spôsob nanášania:

Rýchloschnúci polyuretánový základný lak; dvojkomponentný systém s nízkou viskozitou, dobrou schopnosťou vnikania a s výbornými izolačnými vlastnosťami.

Pojivová báza: polyesterová živica

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Zvláštne vlastnosti
 • A+ emisie prchavých látok
Hmotnosť netto v kg
 • 4

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • H225
   Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P261
   Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P312
   Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/… .
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Interiér
  • izolovanie hrán a plôch MDF dosiek
  • izolovanie drevín s vysokým obsahom živice
  • použitie ako izolačný a základný adhézny náter pre polyesterové laky
  • nie je vhodný pre použitie na plochy bielené vodným roztokom peroxidu vodíka

Zmes
Riedenie
Čistenie náradia
Dodatočná starostlivosť o povrchy
Normy
Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

© adler-lacke.com