Krok za krokom na ceste k udržateľnosti

ADLER je od roku 2018 jednou z prvých spoločností vo svojom odbore, ktorá je klimaticky neutrálna. V budúcnosti urobí ADLER veľký krok ďalej a je na ceste ku „skutočnej nule“, čo je drastické zníženie emisií CO₂. Hovorili sme s projektovým manažérom výskumu a vývoja Dr. Clemensom Le Levé.
29. 7. 2022

Pán Le Levé, čo presne znamená „klimatická neutralita“?

Pracovať klimaticky neutrálne znamená, že vaša vlastná práca nemá žiadny negatívny vplyv na klímu. Existujú tri kroky, ako to dosiahnuť: musíte sledovať svoje emisie CO2 a čo najviac ich znížiť. Nevyhnutné zvyškové emisie sú nakoniec kompenzované certifikátmi ochrany klímy.

Ako táto rovnováha funguje?

Medzinárodne uznávané certifikáty sa používajú na financovanie projektov v rozvíjajúcich sa a rozvojových krajinách, kde prispievajú k väčšej ochrane klímy a životného prostredia – napr. vodné alebo solárne elektrárne na čistú energiu alebo programy na ochranu lesov, pretože les je dôležitou zásobárňou CO2. Za každú tonu CO2, ktorú vypustíme, kupujeme certifikát, ktorý je možné použiť na úsporu ton CO2 inde na zemi. To vytvára globálnu rovnováhu. Táto kompenzácia však nesmie byť „greenwashing“, ktorým si človek len „vykupuje“ svedomie. Konečným cieľom musí byť postupné znižovanie vlastných emisií, ako je to len možné – ak tomu je dôležité presne vedieť, aké to sú a čo najpresnejšie ich kvantifikovať.

Ako sa zaznamenávajú emisie CO2 v spoločnosti ADLER?

Rozlišujú sa tri skupiny emisií, tzv. Scopes (rozsahy, rámce). Zjednodušene povedané, Scope 1 a 2 sú tie emisie, ktoré spoločnosť priamo spôsobuje: spotreba energie na výrobu, vykurovanie budovy alebo palivo pre vozidlá spoločnosti. ADLER ťaží z toho, že nemáme žiadne energeticky náročné výrobné procesy a že potrebnú elektrinu získavame z obnoviteľných zdrojov. Klimaticky relevantné je teda iba palivo pre naše vozidlá, emisie z výfukov a zemný plyn alebo vykurovací olej – našťastie tu môžeme flexibilne prepínať a sme teda nezávislí na dodávke plynu. Okrem toho prevádzkujeme katalytické dospaľovanie v URZ so zemným plynom a vzniknuté odpadové teplo využívame na ohrev termooleja.

A aké emisie sú zaznamenané v rozsahu Scope 3?

Scope 3 zahŕňa všetky nepriame emisie pred a po smere toku, ktoré sa vyskytujú v hodnotovom reťazci a sú následkom aktivít podniku. Pre ADLER to zahŕňa výrobu a dodávku jednotlivých surovín, nádob alebo obalových materiálov, spracovanie produktov našimi zákazníkmi a likvidáciu. Sú tu zahrnuté aj všetky emisie týkajúce sa novo získaných systémov, vozidiel a budov, služobné cesty a dochádzanie našich zamestnancov.

Ako presne je možné tieto hodnoty vôbec určiť?

To je veľmi rôzne. Niektoré oblasti, ako je spotreba pohonných hmôt alebo plynu, možno vyčísliť veľmi presne, v iných oblastiach sme zatiaľ stále závislí od odhadov. Aby sme mohli presne kvantifikovať, aké emisie vznikajú pri výrobe spojiva alebo pri spracovaní našich lakov jednotlivými zákazníkmi, stále nám v niektorých prípadoch chýbajú presné dáta. V budúcich rokoch ale očakávame veľký pokrok, pretože rovnako ako my v spoločnosti ADLER budú aj naši dodávatelia a zákazníci stále viac zaznamenávať svoje emisie CO2, takže v budúcnosti budeme mať čoraz presnejšie hodnoty.

Ktoré z týchto emisií sú v súčasnosti kompenzované spoločnosťou ADLER?

Už niekoľko rokov zaznamenávame a kompenzujeme všetky emisie z oblastí Scope 1 a 2. Okrem toho kompenzujeme aj jednotlivé emisie z oblasti Scope 3: všetky služobné cesty a dochádzanie nášho tímu sú klimaticky neutrálne, rovnako ako naša potreba papiera a kartónov, náš počítačový hardvér, naša spotreba vody a naše odpadové hospodárstvo. Celkovo sa pohybujeme na okolo 4 500 t CO₂ ročne, čo kompenzujeme certifikátmi ochrany klímy pre vodnú elektráreň a projektom ochrany lesa v Brazílii. V budúcnosti chceme evidovať emisie nielen pre závod ADLER vo Schwazi, ale aj pre všetky obchodné spoločnosti a servisné strediská. V budúcnosti sa ale chceme dozvedieť viac aj o ďalších oblastiach Scope 3, ako sú emisie zo spracovávaných surovín. V súčasnej dobe som veľmi zaneprázdnený skúmaním, sumarizáciou a klasifikáciou dát z rôznych oddelení.

V budúcnosti by sa tieto emisie mali nielen zaznamenávať, ale aj výrazne znižovať, že?

Presne tak, ale robili sme to aj v minulosti. Naše absolútne emisie paliva, energie a tepla sa od roku 2016 znížili o 18 %, a to napriek silnému rastu spoločnosti ADLER počas tejto doby. V pomere k objemu výroby sa emisie v skutočnosti znížili o 44 %. V tejto ceste budeme pokračovať aj v budúcnosti – ešte angažovanejšie a konzistentnejšie ako predtým a s jasne definovanými cieľmi.

Aké sú tieto ciele?

Orientujeme sa na tzv. Science Based Targets. V Parížskej klimatickej dohode z roku 2021 bolo dohodnuté obmedzenie globálneho otepľovania na 1,5 °C. K tomu je potrebné v strednodobom horizonte dosiahnuť tzv. „čistý nulový štandard“ – EÚ si dala za cieľ rok 2050. To znamená: v každej krajine môže byť emitovaných iba toľko CO₂, koľko je „zachytených“ rastlinami, vresoviskami alebo oceánmi. Na to je potrebné znížiť naše súčasné emisie o 90 %. Ciele založené na vede ukazujú, ako môžeme ako spoločnosť tento cieľ dosiahnuť.

Ako sa dá dosiahnuť také enormné zníženie CO2?

Podľa mňa existujú tri hlavné zásady: účinnosť, dôslednosť a dostatočnosť. Efektivita znamená napríklad vývoj energeticky úsporných výrobných metód alebo zlepšovanie systémov. Dôslednosť súvisí s technológiami šetrnými k životnému prostrediu, napríklad v doprave, rovnako ako s obehovým hospodárstvom, so spracovaním obnoviteľných surovín alebo recykláciou. Veľmi dôležitou súčasťou je aj dostatočnosť, teda spochybňovanie vlastného správania s vedomím, že menej môže byť často viac. Jednoduchý príklad: Ak sa zúčastním obchodného stretnutia a hľadám najkratšiu cestu, je to efektívne. Pokiaľ nejazdím autom, ale vlakom, je to konzistentné. Pokiaľ ale na služobnú cestu vôbec nejazdím, ale organizujem videokonferenciu, je to dostačujúce – tam som ušetril najviac emisií. Problém je v tom, že dostačujúce využitie zdrojov je často v rozpore s ekonomickým rastom. Hľadanie vhodných riešení je jednou z najnaliehavejších úloh našej generácie. Pretože v súčasnosti žijeme, ako by sme mali 1,75 planéty. Európa využíva prírodu dokonca trikrát rýchlejšie, než sa dokáže regenerovať.

Aký potenciál má ADLER na zníženie emisií CO2 na potrebnú mieru?

Veľkým problémom je vykurovanie budov. Pred niekoľkými mesiacmi sme vyhotovili snímky celého areálu továrne termokamerou, aby sme identifikovali slabé miesta v plášti budovy a na základe toho definovali opatrenia. Zatiaľ čo naše nové budovy sú energeticky úsporné a sú takmer kompletne klimatizované pomocou tepelných čerpadiel podzemnej vody, v súčasnej budove je veľký potenciál úspor nielen v plášti budovy, ale aj v systémoch vykurovania a vetrania. Napríklad vo výrobe 1 je pre zdravie zamestnancov vyžadovaná vysoká výmena vzduchu. O to dôležitejšie je v zime efektívne využiť teplý odpadový vzduch rekuperáciou tepla. A samozrejme aj naše novostavby v projekte „Továreň budúcnosti“ sú stavané podľa najnovšej stavebnej technológie a sú vybavené systémami tepelných čerpadiel a fotovoltaickými systémami. Z dlhodobého hľadiska sú tiež napojenie na sieť diaľkového vykurovania alebo elektráreň na biomasu veľmi zaujímavou perspektívou dodávok tepla šetrného ku klíme. Tieto projekty však musia byť regionálne premyslené a zohľadňovať nielen potreby spoločnosti ADLER, ale aj potreby obyvateľov. Sme preto v kontakte s mestom a okolitými spoločnosťami, aby sme vyvinuli energetické koncepcie šetrné ku klíme.

Druhým veľkým sústom je doprava – sú tu nejaké konkrétne plány?

V oblasti nízkoemisnej dopravy sa toho v súčasnosti deje veľa, ale, bohužiaľ, technológie majú v praxi len obmedzené využitie. Najďalej sú pokroky pri osobných automobiloch. Počas niekoľkých posledných mesiacov sme testovali rôzne modely a v priebehu nasledujúcich rokov budeme postupne nahradzovať naše dieselové vozidlá elektromobilmi – aj keď dojazd vozidiel a sieť dobíjacích staníc sú v súčasnosti stále limitujúcimi faktormi. Naozaj dúfam, že dôjde k oveľa väčšiemu vývoju, pokiaľ ide o výdrž batérie a recyklovateľnosť. Okrem toho musí byť v budúcnosti potrebná elektrina nielen pre spoločnosť ADLER, ale globálne, získavaná z obnoviteľných zdrojov, aby bola skutočne udržateľná. Praktické systémy pre kamiónovú dopravu však stále neexistujú: malé elektrické vozíky nemajú potrebný výkon ani dojazd, ktorý potrebujeme, a vodíkové vozidlá nie sú schválené na prepravu nebezpečného tovaru. Ale som presvedčený, že aj tu dôjde v nasledujúcich niekoľkých rokoch k veľkému pokroku. Podľa môjho názoru má ústredný význam multimodálna doprava, t.j. využívanie rôznych dopravných systémov, a čoraz viac sa spoliehame na železničnú dopravu na dlhé vzdialenosti. Za týmto účelom v súčasnej dobe vznikajú s našimi špedičnými partnermi železničné koncepty.

Existujú ďalšie relevantné potenciály?

Ako už bolo spomenuté, problémom je samozrejme efektivita. Môžete optimalizovať trasy a využitie nákladných vozidiel a obmedziť jazdy naprázdno. Energiu je možné ušetriť modernými budovami a výrobnými zariadeniami alebo inštaláciou LED osvetlenia, ktoré už využívame v mnohých oblastiach. Dôležité je tiež spochybniť svoje vlastné správanie a zamyslieť sa nad tým, čo skutočne potrebujete a bez čoho sa zaobídete. Všeobecne treba mať stále na pamäti: cestou k udržateľnosti sa dá uberať len v mnohých jednotlivých krokoch a každý, aj keď je sám o sebe malý, vedie o niečo bližšie k cieľu.

© adler-lacke.com