Acryl-Spraylack

Farblos glänzend / 400 ml

Rýchloschnúci nežltnúci akrylátový číry lak pre interiér a exteriér.

Rýchloschnúci nežltnúci akrylátový číry lak pre interiér a exteriér.

Číslo položky:9631437

Výdatnosť: 400ml balenie vystačí na cca 1 -2 m²

Spôsob nanášania:

Rýchloschnúci nežltnúci akrylátový číry lak pre interiér a exteriér.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Zvláštne vlastnosti
 • veľmi vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom
Hmotnosť netto v kg
 • 0,5

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • H222
   Mimoriadne horľavý aerosól.
  • H229
   Tlaková nádoba: pri zahriatí môže vybuchnúť
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P102
   Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P211
   Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
  • P251
   Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
  • P271
   Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
  • P405
   Uchovávajte uzamknuté.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Exteriér
  • Interiér
  • Na drevo, kov, papier, kameň atď.

© adler-lacke.com