Goldlack

125 ml

Číslo položky:5481018

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Zvláštne vlastnosti
 • ochrana proti korózií
 • odolný voči teplotám
 • dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom
Hmotnosť netto v kg
 • 0,125

Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • H410
   Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Oblasť použitia
  • Exteriér
  • Interiér
Riedenie
Čistenie náradia

© adler-lacke.com