Aquawood Intermedio ISO

Farblos / 5 kg

Najpoužívanejšia transparentná striekacia medzivrstva v lazúrovacom systéme na drevené okná a vchodové dvere.

Najpoužívanejšia transparentná striekacia medzivrstva v lazúrovacom systéme na drevené okná a vchodové dvere.

Číslo sortimentnej položky:5373005

Výdatnosť: Výdatnosť na nános: 200-250 g/m2

Spôsob nanášania:

Pozor: Dbajte na bezpečné používanie výrobku na ochranu dreva. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Vodouriediteľná medzivrstva s dobrou plnivosťou a  brúsiteľnosťou pre obzvlášť plnivé a hladké povrchy. Izolácia proti extraktívnym látkam. Produkt sa vyznačuje vysokou elasticitou a dobrou stohovateľnosťou. Zabraňuje prebrúseniu farebnej impregnácie. 

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Výhody produktu
 • Francúzske nariadenie DEVL1104875A o značení stavebných produktov na emisie prchavých škodlivín : A+
 • Izolácia voči extraktívnym látkam v dreve
 • Obzvlášť pre plnivé a hladké povrchy
Zvláštne vlastnosti
 • pripravený na použitie
 • stohovateľný po zaschnutí
 • vhodné pre rozmerovo stabilné drevené prvky
 • ochrana dreva
 • dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom
 • Vodouriediteľný: áno
Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • H317
   Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P261
   Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P273
   Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P280
   Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Interiér
  • Exteriér
  • Rozmerovo stabilné prvky ako drevené okná, vchodové dvere alebo garážové brány.

  • Obzvlášť vhodné pre hrubopórovité listnaté dreviny a ihličnaté dreviny s  obsahom živice.

Čistenie náradia
Normy

© adler-lacke.com