Legno-Wachs

5 l

Univerzálny vosk pre nábytok a interiér pre domácich majstrov a remeselné použitie.

Číslo položky:5089005

Výdatnosť: výdatnosť na nános (m²/l): cca 15 - 30

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Jednoducho spracovateľný, rýchlo schnúci vosk pre povrchovú úpravu listnatých a ihličnatých drevín. Produkt s veľmi dobrou odolnosťou voči vode, upravovaným dielom z dreva dodá matný efekt a je zamatovo jemný na dotyk.


Sušenie prebieha viazaním kyslíka (oxidatívne schnutie).

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • elegantné, rovnomerné zvýraznenie štruktúry dreva
 • zamatovo jemná haptika, elegantný matný vzhľad
 • antistatický
 • nie je samovznietiteľný
 • dobre preniká do dreva
 • veľmi dobrá odolnosť voči vode
Hmotnosť netto v kg
 • 4,1

Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • P102
   Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P233
   Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
  • P240
   Uzemnite a upevnite nádobu a plniace zariadenie.
  • P241
   Používajte [elektrické/ventilačné/osvetľovacie/…] zariadenie do výbušného prostredia.
  • P242
   Používajte neiskriace prístroje.
  • P243
   Vykonajte opatrenia na zabránenie výbojom statickej elektriny.
  • P280
   Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre/prostriedky na ochranu sluchu/...
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Interiér
  • Nábytok do obývacích izieb, vnútorné zariadenie (drevené obklady, drevené stropy atď.), ktoré sú málo mechanicky zaťažované.

  • Nevhodný pre použitie tam, kde môže dôjsť k postriekaniu vodou.

  • Kvôli možnému zápachu naniesť tento produkt do vnútorných priestorov nábytku a skríň iba raz a tenko.

Čistenie náradia
Dodatočná starostlivosť o povrchy
Popis Veľkosť Typ súboru
Normy
Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

© adler-lacke.com