Grilith Decklackstift

Weiß / 1 er

Číslo položky:980405000011

Hmotnosť netto v kg
 • 0.031

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • H225
   Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

© adler-lacke.com