KH-Fenstertauchgrund

Weiß / 6 kg

Číslo položky:5407506

Spôsob nanášania:

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Zvláštne vlastnosti
 • vhodné pre rozmerovo stabilné drevené prvky
 • dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom
  • ochrana proti napadnutiu hubami
  • ochrana proti plesni
Hmotnosť netto v kg
 • 6

Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • EUH208
   Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • EUH211
   Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.
  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

© adler-lacke.com