KH-Spritzverdünnung

1 l

Číslo položky:8036711

Bezaromatický. Riedidlo na striekanie pre KH- a Express-Maschinen-Lacke.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Hmotnosť netto v kg
 • 0.8185

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • H225
   Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H304
   Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
  • H317
   Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • H318
   Spôsobuje vážne poškodenie očí.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

© adler-lacke.com