Aqua-Cleaner

Reiniger für Wasserlacke / 10 l

Rozpúšťadlo na čistenie zaschnutých zvyškov vodných lakov pre priemysel a remeslo.

Rozpúšťadlo na čistenie zaschnutých zvyškov vodných lakov pre priemysel a remeslo.

Číslo položky:8008010

Čistiace rozpúšťadlo s dobrou rozpúšťacou silou pre zaschnuté zvyšky vodných lakov. Vhodné pre čistenie striekacích zariadení a pre priemyselné čistenie aplikačných zariadení a prepravných pásov.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • ochrana pred koróziou
 • nastavený na použitie
Zvláštne vlastnosti
 • ochrana proti korózií
 • pripravený na použitie
Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • H225
   Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P261
   Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P312
   Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/… .
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Čistenie aplikačných zariadení, striekacích automatov a transportných pásov, znečistených pri práci s vodouriediteľnými lakmi.

© adler-lacke.com