Epoxi-Härter

120 g

Číslo položky:8231391

Dvojzložkové epoxidové základné tvrdidlo. Vhodné pre Epoxi-Grund 68304.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Zvláštne vlastnosti
 • dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom
Hmotnosť netto v kg
 • 0,115

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • H315
   Dráždi kožu.
  • H318
   Spôsobuje vážne poškodenie očí.
  • H335
   Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
  • H373
   Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii

© adler-lacke.com