Poly-Spachtel Faserverstärkt

inkl. Härter / 250 g

Číslo sortimentnej položžky:9613425

Spôsob nanášania:

Systém povrchovej úpravy
  • Na rozpúšťadlovej báze
Zvláštne vlastnosti
 • vodoodolné
Bezpečnostné upozornenia
 • Achtung

  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H361d
   Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
  • H373
   Môže spôsobiť poškodenie orgánov (alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe)pri dlhšej alebo opakovanej expozícii (uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsob
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P260
   Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
  • P273
   Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P280
   Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P314
   Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...

© adler-lacke.com