Unigrund LM

Blau / 2.5 l

Číslo položky:451605563402

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Univerzálny jednokomponentný priľnavostný základ na báze špeciálnej syntetickej živice s ochranným účinkom voči korózii.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Zvláštne vlastnosti
 • ochrana proti korózií
 • dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom
Hmotnosť netto v kg
 • 3.385

GTIN - EAN Code
 • 9004267749000

Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH211
   Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.
  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

© adler-lacke.com