Poly-Spachtel

Transparent - inkl.Härter / 250 g

Číslo položky:9613825

Spôsob nanášania:

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Zvláštne vlastnosti
 • dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom
Hmotnosť netto v kg
 • 0.25

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • H315
   Dráždi kožu.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H361d
   Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
  • H372
   Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii

© adler-lacke.com