Aquawood Protect

4 kg

Číslo sortimentnej položky:5321504

Spôsob nanášania:


Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Zvláštne vlastnosti
 • pripravený na použitie
 • odolnosť proti UV žiareniu
 • stohovateľný po zaschnutí
 • vhodné pre rozmerovo stabilné drevené prvky
 • dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom
 • Vodouriediteľný: áno
  • ochrana proti napadnutiu hubami
  • ochrana proti plesni
Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • H317
   Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • P261
   Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P280
   Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P321
   Odborné ošetrenie (pozri ... na etikete).
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Exteriér
  • Interiér

Zmes
Čistenie náradia
Normy

© adler-lacke.com