Pullex Imprägnier-Grund

Farblos / 20 l

Impregnácia na ochranu dreva na báze rozpúšťadiel pre domácich majstrov a remeselné použitie.

Impregnácia na ochranu dreva na báze rozpúšťadiel pre domácich majstrov a remeselné použitie.

Číslo položky:443600020020

Výdatnosť: Výdatnosť na nános (m²/l): natieranie - cca 8

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Pozor: Dbajte na bezpečné používanie výrobku na ochranu dreva. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Rozpúšťadlová, bezaromatická impregnačná ochrana dreva s obsahom biocídnych látok na drevo v exteriéri. Neobsahuje sikatíva s obsahom kobaltu a aromatické rozpúšťadlá.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • systémová impregnácia pre nátery na drevo na báze rozpúšťadiel
 • testovaný ochranný prostriedok na drevo
 • na ochranu pred zamodraním, drevokaznými hubami a hmyzom
 • pôsobí ako egalizátor a znižuje nasiakavosť
 • zvyšuje trvanlivosť následného náteru lazúry
 • ako rozpúšťadlo sú použité bezaromatické lakové benzíny; bez zápachu, ľahko spracovateľný
Zvláštne vlastnosti
 • ochrana dreva
 • vhodné pre rozmerovo nestabilné drevené prvky
  • ochrana proti napadnutiu hubami
  • ochrana proti drevokaznému hmyzu
Hmotnosť netto v kg
 • 16,4

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH208
   Obsahuje (názov senzibilizujúcej látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H304
   Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
  • H410
   Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P101
   Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
  • P102
   Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • P103
   Pred použitím si prečítajte etiketu.
  • P273
   Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P331
   Nevyvolávajte zvracanie.
  • P391
   Zozbierajte uniknutý produkt.
  • P405
   Uchovávajte uzamknuté.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Rozmerovo nestabilné stavebné prvky v exteriéri ako drevené stavby, striešky, drevené obklady, balkóny, ploty, ako aj rozmerovo stabilné stavebné prvky ako okná a dvere atď. v triede namáhania 2 a 3.

Popis Veľkosť Typ súboru

© adler-lacke.com