Pullex Objekt-Lasur

Farblos / 2.5 l

Číslo položky:5079002

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Pozor: Dbajte na bezpečné používanie výrobku na ochranu dreva. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Rozpúšťadlová, bezaromatická tenkovrstvá lazúra na drevo v exteriéri, pre domácich majstrov a remeslo. Neodlupuje sa.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • Vďaka biocídom chráni pred zamodraním a napadnutím drevokaznými hubami
 • Účinná látka: 0,3 % IPBC (Iodpropinylbutylcarbamat)
Zvláštne vlastnosti
 • ochrana dreva
 • pripravený na použitie
 • odolnosť proti UV žiareniu
 • vhodné pre rozmerovo nestabilné drevené prvky
 • vhodné pre rozmerovo stabilné drevené prvky
 • dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom
  • ochrana proti napadnutiu hubami
  • ochrana proti plesni
Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH208
   Obsahuje (názov senzibilizujúcej látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • H304
   Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
  • P102
   Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P331
   Nevyvolávajte zvracanie.
  • P405
   Uchovávajte uzamknuté.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Exteriér
 • Rozmerovo nestabilné drevené výrobky v exteriéri, ako sú drevostavby, striešky, drevené obklady, balkóny atď.

Čistenie náradia

© adler-lacke.com