Pullex Holzöl

Farblos / 2.5 l

Ochranný olej pre drevené domy, záhradný nábytok, drevené obklady, balkóny, okná.

Ochranný olej pre drevené domy, záhradný nábytok, drevené obklady, balkóny, okná.

Číslo položky:5052002

Výdatnosť: Výdatnosť na nános (m²/l): 8 - 15
Pozor: Produkt nestriekať!
Produkt je pripravený na natieranie.

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Pozor: Dbajte na bezpečné používanie výrobku na ochranu dreva. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Olej na báze modifikovaných olejov, na drevo v exteriéri, bohatý na spojivá, s veľmi dobrou penetráciou a špeciálnymi, vysokoúčinnými UV-absorbérmi.

Produkt neobsahuje aromatické rozpúšťadlá.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • olej na drevo na báze prírodných rafinovaných olejov
 • pre zvislé povrchy fasád alebo balkónov
 • dobrá odolnosť proti poveternostným vplyvom vďaka špeciálnym UV filtrom, najmä v prípade odtieňa Natur a Lärche
 • chráni pred zamodraním a napadnutím plesňou
 • tónovateľný pomocou systému miešania farieb Color4You
Zvláštne vlastnosti
 • ochrana dreva
 • pripravený na použitie
 • odolnosť proti UV žiareniu
 • vhodné pre rozmerovo nestabilné drevené prvky
 • dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom
  • ochrana proti napadnutiu hubami
  • ochrana proti plesni
Tónovateľný
Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH208
   Obsahuje (názov senzibilizujúcej látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P102
   Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P233
   Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
  • P240
   Uzemnite a upevnite nádobu a plniace zariadenie.
  • P241
   Používajte [elektrické/ventilačné/osvetľovacie/…] zariadenie do výbušného prostredia.
  • P242
   Používajte neiskriace prístroje.
  • P243
   Vykonajte opatrenia na zabránenie výbojom statickej elektriny.
  • P273
   Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P280
   Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Exteriér
  • Rozmerovo nestabilné a čiastočne rozmerov stabilné drevené prvky v exteriéri a interiéri, ako napr. drevostavby, drevené obklady, profilové dosky, balkóny, obloženia.

  • Rozmerovo stabilné  drevené prvky ako okná a vonkajšie dvere, ak je požadovaný olejovaný povrch ( postup ale nezodpovedá bežným normám a smerniciam, ako napr. ÖNORM B 3803, ÖNORM C 2350)

  • Pre podlahy terás a schody odporúčame Pullex Bodenöl 50527 ff

  • Prosím, dodržujte technické listy príslušných produktov.

Čistenie náradia

© adler-lacke.com