Lignovit Plus

Basis zum Tönen / 4 l

Číslo položky:5322004

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Pozor: Dbajte na bezpečné používanie výrobku na ochranu dreva. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Vodou riediteľná tenkovrstvá lazúra na drevo na priemyselné a remeselné použitie, na báze akrylátových a alkydových živíc. Dobrá odolnosť voči poveternosti, rovnomerné odbúravanie pri zvetrávaní. Účinná voči zamodraniu a drevokazným hubám.

Systém povrchovej úpravy
  • na vodnej báze
Zvláštne vlastnosti
 • ochrana dreva
 • odolnosť proti UV žiareniu
 • vhodné pre rozmerovo nestabilné drevené prvky
 • stohovateľný po zaschnutí
 • dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom
 • Vodouriediteľný: áno
  • ochrana proti napadnutiu hubami
  • ochrana proti plesni
Tónovateľný
Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • H317
   Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P261
   Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P273
   Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P280
   Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Exteriér
 • Rozmerovo nestabilné a čiastočne stabilné drevené výrobky v exteriéri, napr. časti balkónov.
  Nevhodný pre priamy kontakt s potravinami a krmivami a na drevo, ktoré je v neustálom kontakte so zeminou alebo vodou.

Čistenie náradia
Normy

© adler-lacke.com