PUR-Isofill

Weiß / 4 kg

Rozpúšťadlový, krycí 2-zložkový polyuretánový izolačný plnič  na nábytok a interiér, konformný so smernicou Decopaint, pre priemyselné a remeselné použitie.

Rozpúšťadlový, krycí 2-zložkový polyuretánový izolačný plnič  na nábytok a interiér, konformný so smernicou Decopaint, pre priemyselné a remeselné použitie.

Číslo sortimentnej položky:2550604

Výdatnosť: 150 -200 g/m2

Spôsob nanášania:

Rozpúšťadlový, krycí dvojzložkový izolačný plnič na báze akrylátových živíc, Decopaint-konformný, bez aromátov, rýchloschnúci, vysoko plnivý a veľmi dobre brúsiteľný. Vyznačuje sa  dobrým stavom na zvislých plochách a vynikajúcou trvalou elasticitou. Priamo použiteľný na vysokohodnotné MDF dosky.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • obsah rozpúšťadiel VOC leží pod 500 g rozpúšťadla / liter
 • bez aromátov
 • vysoká plnivosť
 • výborná brusiteľnosť
 • vynikajúca trvalá elasticita
Zvláštne vlastnosti
 • bez arómatov
 • rýchle schnutie
 • prelakovateľný lakmi na báze vody a rozpúšťadiel
Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH208
   Obsahuje (názov senzibilizujúcej látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H225
   Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P261
   Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P312
   Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/… .
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Interiér
  • Plnivé základovanie pre krycie nátery pigmentovanými lakmi na nábytok a interiér.

  • Veľmi vhodný pre profilované tvary dielcov a líšt kvôli dobrému stavu na zvislých plochách.

  • Pre ťažkohorľavé resp. ťažko zápalné povrchové úpravy.

Zmes
Verdünnung
Čistenie náradia
Dodatočná starostlivosť o povrchy
Normy

© adler-lacke.com