PUR-Isofill

Weiß / 4 kg

Číslo sortimentnej položky:2550604

Spôsob nanášania:

Rozpúšťadlový, krycí dvojzložkový izolačný plnič, Decopaint-konformný, bez aromátov, rýchlo schnúci, vysoko plnivý a veľmi dobre brúsiteľný. Vyznačuje sa dobrým stavom na zvislých plochách a vynikajúcou trvalou elasticitou. Priamo použiteľný na vysokohodnotné MDF dosky

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • Zápalnosť: 5-B (ťažko zápalné nábytkové povrchy)
 • ÖNORM A 3800-1 (správanie sa pri požiari) v spojení s ťažko horľavým podkladom a vrchným lakom: ťažko horľavý (prv B 1 podľa B 3800 -1), Q1, Tr 1
 • Obsah VOC ADLER PUR-Isofill pripraveného na spracovanie leží pod 500 g rozpúšťadla / liter a zodpovedá Rakúskemu nariadeniu o rozpúšťadlách 2005 (BGBl. II 398/2005, 06/12/2005) resp. nemeckému ChemVOCFarbV (BGBl. I S. 3508 / BgBl. I S. 2194) a tým aj smernici 2004/42/EG (Decopaint-Richtlinie).
 • Francúzske nariadenie DEVL1104875A o značení stavebných produktov na emisie prchavých látok: A+
Zvláštne vlastnosti
 • bez arómatov
 • rýchle schnutie
 • prelakovateľný lakmi na báze vody a rozpúšťadiel
Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH208
   Obsahuje (názov senzibilizujúcej látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H225
   Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P261
   Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P312
   Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/… .
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Interiér
  • Plnivé základovanie pre krycie nátery pigmentovanými lakmi na nábytok a interiér.
  • Veľmi vhodný pre profilované tvary dielcov a líšt kvôli dobrej nestekavosti na zvislých plochách.
  • Pre ťažkohorľavé resp.ťažko zápalné povrchové úpravy

Zmes
Verdünnung
Čistenie náradia
Dodatočná starostlivosť o povrchy
Normy

© adler-lacke.com