Pigmopur Gloss NG

Basis zum Tönen / 4 kg

Číslo sortimentnej položky:241900003004

Spôsob nanášania:

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • ÖNORM A 1605-12 (nábytkové povrchy)Odolnosť proti chemickým účinkom : 1-B1Správanie sa pri odere: 2-D ( 50 U)Správanie sa pri namáhaní poškriabaním : 4-E ( 0,5 N)Zápalnosť: 5-B (ťažko zápalné povrchy)
 • DIN 68861(nábytkové povrchy)časť 1: správanie sa pri namáhaní chemikáliámi: 1 Bčasť 2: správanie sa pri namáhaní oderom:2D (nad 50 do 150 U)časť 4: správanie sa pri namáhaní poškriabaním:4 E (> 0,5 až ≤ 1,0 N)
 • Francúzske nariadenie DEVL1104875A o značení stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+
Zvláštne vlastnosti
 • A+ emisie prchavých látok
 • rýchle schnutie
Tónovateľný
Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH208
   Obsahuje (názov senzibilizujúcej látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • H318
   Spôsobuje vážne poškodenie očí.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P261
   Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P273
   Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P280
   Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P310
   Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Interiér
  • Tvorba vysokohodnotných pigmentovaných, vysoko-lesklých povrchových úprav nábytku, vnútorného vybavenia, obkladov stien a drevených stropov, čelných plôch a odkladacích plôch v obytných priestoroch: oblasti použitia III až IV podľa rakúskej normy ÖNORM A 1610 – 12.
  • Na povrchovú úpravu ťažko zápalných resp. ťažko horľavých plôch.

Zmes
Verdünnung
Čistenie náradia
Dodatočná starostlivosť o povrchy
Normy

© adler-lacke.com