Metallic-Base

1 kg

Číslo sortimentnej položky:2583411

Spôsob nanášania:

Vysoko hodnotný polyuretánový metalizovaný lak na nábytok. Veľmi dobrá mechanická a chemická odolnosť, vynikajúca svetlostálosť.
Pojivová báza: polyakrylátová živica/ celulóza/acetobutyrát.

K dosiahnutiu rôznych farebných odtieňov môže byť ADLER Metallic Base 25834 tónovaný s až do 10% ADLER Pigmopur 24005 ff.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Zvláštne vlastnosti
 • veľmi dobrá svetlostálosť
Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • H225
   Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P261
   Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P273
   Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P312
   Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/… .
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Interiér
 • Pre výrobu vysoko kvalitných štruktúr pigmentovaných lakov s metalizovaným efektom pre náročný nábytok a celkové zariadenie interiéru vrátane plôch kuchynskej a sanitárnej oblasti: oblasti použitia s vhodným krycím lakom (napr. ADLER Pigmotop 25363 ff) II-IV podľa normy ÖNORM A 1610-12.

Zmes
Verdünnung
Čistenie náradia
Normy

© adler-lacke.com