Innolux Walzgrund

25 kg

Číslo položky:273600020025

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Zvláštne vlastnosti
 • A+ emisie prchavých látok
Hmotnosť netto v kg
 • 25

Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • H315
   Dráždi kožu.
  • H317
   Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H335
   Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
  • H411
   Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Oblasť použitia
  • Interiér
  • Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch den DIY Kunden geeignet

Čistenie náradia
Normy
ÖNORM EN 71-3

Bezpečnost hraček; Migrace určitých elementů
(uvolnění těžkých kovů)

Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

ÖNORM S 1555 resp. DIN 53160

odolnosť voči slinám a potu

© adler-lacke.com