Pigmopur G50

A400 13-1 / 1 kg

Prémiový polyuretánový pigmentovaný lak na nábytok s excelentnou krycou schopnosťou.

Číslo položky:240602671611

Výdatnosť: cca 150 – 200 g/m² na nános;
celkové množstvo na nanášanie max. 400 g/m²

Spôsob nanášania:

Rozpúšťadlový bezaromatický dvojzložkový nábytkový polyuretánový pigmentovaný lak s veľmi dobrou odolnosťou voči mechanickému a chemickému namáhaniu, vynikajúca svetlostálosť a ostrá kresba pórov na otvorenopórovito lakovaných plochách; dobrý stav na zvislých plochách.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • bez aromatické uhľovodíkov
 • veľmi dobrá chemická a mechanická odolnosť
 • veľmi dobré vykreslenie pórov
 • svetlostály
 • stálosť pri pôsobení potu a slín
 • bez ťažkých kovov
 • francúzske nariadenie DEVL1104875A o značení stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+
Zvláštne vlastnosti
 • vhodné na detské hračky
 • odolný voči potu a slinám
 • A+ emisie prchavých látok
 • bez arómatov
 • veľmi dobrá svetlostálosť
 • bez obsahu ťažkých kovov
 • Vhodný na povrchovú úpravu lodí
Hmotnosť netto v kg
 • 1

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH208
   Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • EUH211
   Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.
  • H225
   Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Oblasť použitia
  • Interiér
  • Tvorba vysokohodnotných pigmentovaných povrchových úprav nábytku a celkového vnútorného vybavenia vrátane kuchynských a sanitárnych plôch: oblasti použitia II až IV podľa rakúskej normy ÖNORM A 1610 – 12.

  • Na povrchovú úpravu ťažko zápalných a ťažko horľavých plôch.

Zmes
Riedenie
Čistenie náradia
Dodatočná starostlivosť o povrchy
Popis Veľkosť Typ súboru
Normy
Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

© adler-lacke.com