Tiropur NG G10

Stumpfmatt / 4 kg

Rozpúšťadlový 2-zložkový polyuretánový priehľadný lak pre nábytok a interiér pre priemysel a remeslo.

Číslo položky:2546104

Výdatnosť: 100 - 150 g/m2

Spôsob nanášania:

Rýchloschnúci polyuretánový priehľadný lak na povrchy nábytkov. Veľmi dobrá odolnosť voči mechanickému a chemickému namáhaniu, dobré zvýraznenie textúry dreva, dobrá plnivosť, pekná kresba pórov.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • rýchle schnutie
 • výborná mechanická odolnosť
 • výborná chemická odolnosť
 • zvýraznenie textúry dreva
Zvláštne vlastnosti
 • veľmi dobrá svetlostálosť
 • A+ emisie prchavých látok
Hmotnosť netto v kg
 • 4

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH208
   Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H225
   Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Oblasť použitia
  • Interiér
  • Lakovanie silne namáhaných plôch nábytku a celkového vnútorného vybavenia, pre hotelové a školské zariadenia, kuchynského a sanitáneho nábytku: oblasti použitia II až IV podľa rakúskej normy ÖNORM A 1610 – 12.

  • Vhodné na lakovanie plôch bielených vodným roztokom peroxidu vodíka.

Podklad
Podkladový materiál
  • Prosím, dodržiavajte naše pracovné smernice pre PUR-laky.
Zmes
Riedenie
Čistenie náradia
Dodatočná starostlivosť o povrchy
Popis Veľkosť Typ súboru
Normy
Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

© adler-lacke.com