PUR-Härter

1 kg

Číslo položky:8201711

Rozpúšťadlové polyizokyanátové tužidlo pre ADLER PUR-Ecofill 25501

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Hmotnosť netto v kg
 • 1

Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH204
   Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • H317
   Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  • H335
   Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Oblasť použitia
  • Interiér
 • Tužiaci komponent pre ADLER PUR-Ecofill 25501 lak pre nábytok a vnútorné vybavenie.

© adler-lacke.com