Arova Rustica

Kastillien / 4 l

Rozpúšťadlové moridlo na zvýraznenie pórov a dosiahnutie rustikálneho efektu po morení pre remeselné a priemyselné použitie.

Rozpúšťadlové moridlo na zvýraznenie pórov a dosiahnutie rustikálneho efektu po morení pre remeselné a priemyselné použitie.

Číslo položky:1000604

Výdatnosť: cca 8 m²/l

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Rozpúšťadlové moridlo pripravené na použitie na báze mikronizovaných pigmentov v kombinácii so špeciálnymi svetlostálymi farbivami pre zvýraznenie pórov a dosiahnutie rustikálneho efektu po morení. Žiadne zdrsňovanie dreva ako aj veľmi dobrá svetlostálosť. Produkt neobsahuje škodlivé aromatické rozpúšťadlá a ťažké kovy.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • zvýrazňovacie moridlo na dosiahnutie rustikálneho efektu
 • veľmi dobrá svetlostálosť
 • bez zdrsňovania dreva
 • neobsahuje škodlivé aromatické rozpúšťadlá a ťažké kovy
 • všetky odtiene je možné navzájom miešať a v prípade potreby zosvetliť s ADLER Konzentrationsregler 90315
Zvláštne vlastnosti
 • odolnosť proti UV žiareniu
 • veľmi dobrá svetlostálosť
Hmotnosť netto v kg
 • 3,8

Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P261
   Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P312
   Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/… .
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Interiér
  • Produkt je závislý od použitia nábytkových lakov pre povrchovú úpravu nábytku a interiérového vybavenia v oblasti použitia II až IV podľa ÖNORM A 1610-12.

  • Určený k moreniu hrubopórovitých listnatých drevín, na  dosiahnutie silne zvýrazneného zafarbenia pórov rustikálnym obrazom morenia.

  • S  Arova Rustica 10001 ff morené diely sú prelakovateľné rozpúšťadlovými ale aj vodouriediteľnými lakmi.

Čistenie náradia
Normy

© adler-lacke.com