Brilliantalkyd

Basis zum Tönen / 2.5 l

Číslo položky:5230202

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Univerzálny lesklý, rozpúšťadlový vrchný lak na báze syntetických živíc (VOC-Decopaint 2010 konform) s dobrou odolnosťou voči poveternosti a žltnutiu ako aj vysokou trvácnosťou lesku. Rýchlo schnúci, výborná odolnosť voči poškriabaniu, výborná krycia schopnosť a plnivosť ako aj optimálna rozlievateľnosť a nestekavosť.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Zvláštne vlastnosti
 • bez arómatov
 • farebné odtiene sú navzájom miešateľné
 • pripravený na použitie
 • odolné voči poškriabaniu
 • dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom
Tónovateľný
Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH208
   Obsahuje (názov senzibilizujúcej látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • P102
   Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P233
   Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
  • P240
   Uzemnite a upevnite nádobu a plniace zariadenie.
  • P241
   Používajte [elektrické/ventilačné/osvetľovacie/…] zariadenie do výbušného prostredia.
  • P242
   Používajte neiskriace prístroje.
  • P243
   Vykonajte opatrenia na zabránenie výbojom statickej elektriny.
  • P280
   Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Exteriér
  • Interiér
 • vrchný náter  na drevo a kovy, pre interiér i exteriér
  Nenatierať vnútorné steny nábytku a skriní kvôli možnému zápachu

Verdünnung
Čistenie náradia

© adler-lacke.com