Samtalkyd

Weiß, tönbar / 2.5 l

Hodvábno lesklý rozpúšťadlový  vrchný lak na báze syntetických živíc na drevo a kovy v interiéri aj exteriéri), pre domácich majstrov a remeselné použitie.

Hodvábno lesklý rozpúšťadlový  vrchný lak na báze syntetických živíc na drevo a kovy v interiéri aj exteriéri), pre domácich majstrov a remeselné použitie.

Číslo položky:5235102

Výdatnosť: Výdatnosť na nános : cca 14 m2/l - natieranie, valčekovanie
Výdatnosť na nános: cca 11 m2/l - striekanie

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Univerzálny, hodvábno lesklý, rozpúšťadlový vrchný lak na báze syntetických živíc s dobrou odolnosťou voči poveternosti a žltnutiu. Rýchlo schnúci, výborná odolnosť voči poškriabaniu, výborná krycia schopnosť a plnivosť ako aj optimálna rozlievateľnosť a nestekavosť. Vďaka vysokému obsahu sušiny a  využitiu bezaromatických lakových benzínov ako aj rozpúšťadiel je šetrný k životnému prostrediu; mierne zapáchajúci.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • efektná ochrana proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom, vysoká farebná stálosť prostredníctvom alkydových pojív
 • výborná krycia schopnosť a plnivosť
 • veľmi dobrý rozliv s excelentným výsledným povrchom
 • kvalita lodného laku
 • náter je šetrný k životnému prostrediu vďaka vysokému obsahu pevných látok, nízkemu zápachu
 • VOC Decopaint 2010 kompatibilný
Zvláštne vlastnosti
 • bez zápachu
 • odolné voči poškriabaniu
 • dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom
Tónovateľný
Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • P102
   Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P233
   Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
  • P240
   Uzemnite a upevnite nádobu a plniace zariadenie.
  • P241
   Používajte [elektrické/ventilačné/osvetľovacie/…] zariadenie do výbušného prostredia.
  • P242
   Používajte neiskriace prístroje.
  • P243
   Vykonajte opatrenia na zabránenie výbojom statickej elektriny.
  • P280
   Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Exteriér
  • Interiér
  • vrchný náter na drevo a kovy, pre interiér i exteriér

  • Nenatierať vnútorné steny nábytku a skríň kvôli možnému zápachu!

Riedenie
Čistenie náradia

© adler-lacke.com