2K-PU-Multilack Matt

RAL1002 Sandgelb / 3.5 kg

Pigmentovaný, matný PU-lak pre priemyselné a remeselné použitie.

Pigmentovaný, matný PU-lak pre priemyselné a remeselné použitie.

Číslo položky:452600100204

Výdatnosť: Výdatnosť na nános (m²/l): cca 8
Výdatnosť vrátane prídavku riedidla a strát pri striekaní

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Matný pigmentový lak pre interiér aj exteriér s vynikajúcou priľnavosťou, vynikajúcou odolnosťou voči poveternostným vplyvom a veľmi dobrou odolnosťou proti vode a chemikáliám. Univerzálna aplikácia na rôzne podklady. Vynikajúca izolácia proti extraktívnym zložkám dreva. 

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • extrémna priľnavosť a vynikajúca odolnosť voči poveternosti
 • vysoko odolný a s veľmi dobrou chemickou odolnosťou
 • v interiéri nie je nutné základovanie
 • ideálny pre renovácie na rôznych povrchoch ako kov, drevo, umelá hmota, keramika
Zvláštne vlastnosti
 • vodoodolné
 • vhodné pre rozmerovo stabilné drevené prvky
 • vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom
Hmotnosť netto v kg
 • 3,5

Tónovateľný
Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH208
   Obsahuje (názov senzibilizujúcej látky). Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P233
   Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
  • P240
   Uzemnite a upevnite nádobu a plniace zariadenie.
  • P241
   Používajte [elektrické/ventilačné/osvetľovacie/…] zariadenie do výbušného prostredia.
  • P242
   Používajte neiskriace prístroje.
  • P243
   Vykonajte opatrenia na zabránenie výbojom statickej elektriny.
  • P273
   Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P280
   Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Exteriér
  • Interiér
  • Účinný náter na drevo, kov, tvrdé PVC a staré nosné nátery pre vonkajšie a vnútorné použitie.

  • Rozmerovo stabilné drevené prvky ako drvené okná, vchodové dvere alebo garážové brány.

  • Pre rozmerovo nestabilné drevené prvky v exteriéri odporúčame použitie Pullex Color 50530 ff alebo Pullex Aqua-Color 53331 ff.

Zmes
Riedenie
Normy

© adler-lacke.com