Alu-Silber

125 ml

Číslo položky:5480218

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Lak na báze silikónovej živice pre interiér a exteriér, odolný voči vysokým teplotám až do 400ºC, po vypálení pri cca 200 ºC odolný voči oderu.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Zvláštne vlastnosti
 • pripravený na použitie
 • odolný voči teplotám
 • dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom
Hmotnosť netto v kg
 • 0,118

Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H335
   Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P102
   Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P261
   Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P271
   Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
  • P273
   Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P312
   Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/… .
  • P405
   Uchovávajte uzamknuté.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Exteriér
  • Interiér
 • rúry na peci, sporáky, ozdoby (ornamenty) na kachliach, ochranné mriežky, grily, časti automobilov a motorov

Riedenie
Čistenie náradia

© adler-lacke.com