Legno-Color

Basis zum Tönen / 2.5 l

Univerzálny, vysokokvalitný farebný olej pre domácich majstrov a remeslo.

Univerzálny, vysokokvalitný farebný olej pre domácich majstrov a remeslo.

Číslo sortimentnej položky:5087502

Výdatnosť: Výdatnosť na nános (m²/l): cca 15 - 30

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Sfarbujúci olej pre ošetrenie listnatých a ihličnatých drevín. Veľmi dobrá schopnosť prieniku do dreva, príjemná haptika a veľmi dobrá odolnosť voči vode. Prehlbuje prirodzenú štruktúru dreva a vykazuje rovnomerné, elegantné sfarbenie dreva. Vynikajúce spracovanie vďaka ľahkej gélovej konzistencii.

Sušenie prebieha viazaním kyslíka (oxidatívne schnutie).

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • elegantné, rovnomerné sfarbenie dreva
 • prirodzená haptika vďaka rastlinným olejom a voskom
 • antistatický
 • odolný, odpudzujúci vodu a špinu
 • rýchloschnúci a nie je samovznietivý
Zvláštne vlastnosti
 • pripravený na použitie
 • vodoodolné
Tónovateľný
Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P233
   Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
  • P240
   Uzemnite a upevnite nádobu a plniace zariadenie.
  • P241
   Používajte [elektrické/ventilačné/osvetľovacie/…] zariadenie do výbušného prostredia.
  • P242
   Používajte neiskriace prístroje.
  • P243
   Vykonajte opatrenia na zabránenie výbojom statickej elektriny.
  • P280
   Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Interiér
  • Nábytok v obytných miestnostiach, vnútorná vybavenie, ako napr. obývačiek a spální, drevené a parketové podlahy.

  • Kvôli možnému zápachu vnútorné plochy nábytku a skríň maximálne 1x tenko ošetriť.

Čistenie náradia
Dodatočná starostlivosť o povrchy
Normy

© adler-lacke.com