Ceradur-Spritzwachs

1 l

Číslo položky:5071111

Spôsob nanášania:

Rýchloschnúci vosk na striekanie na rozpúšťadlovej báze. Dobrá odolnosť voči vode.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Zvláštne vlastnosti
 • pripravený na použitie
Hmotnosť netto v kg
 • 0,85

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • H225
   Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • H319
   Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • H412
   Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P261
   Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P273
   Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • P312
   Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/… .
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Interiér
 • Pre hospodárne voskovanie a priemyselné ošetrenie lakovaných povrchov nábytku, drevených stropov, obkladov stien atď., ak sa u plôch vyžaduje voskovaný povrch a vzhľad.

Riedenie
Čistenie náradia

© adler-lacke.com