Legno-Parkettöl

Stumpfmatt / 10 l

Olej pre priemyselnú výrobu parkiet, oxidatívne schnúci.

Číslo položky:5087110

Výdatnosť: Množstvo nánosu (g/m²): 8 - 15

Spôsob nanášania:

Rýchloschnúci olej pre priemyselnú povrchovú úpravu listnatých a ihličnatých drevín. Veľmi dobrá schopnosť prieniku do dreva, dobré zvýraznenie textúry dreva, príjemný na dotyk, veľmi dobrá plnivosť a odolnosť voči vode, antistatický.

Sušenie prebieha viazaním kyslíka (oxidatívne schnutie).

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • veľmi dobre preniká do dreva
 • príjemný pocit na ohmat
 • veľmi dobrá plnivosť
 • spĺňa pokyny pre rakúsku environmentálnu značku UZ 06 a environmentálnu značku RAL 38 pre nábytok
Hmotnosť netto v kg
 • 8,9

Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH208
   Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P261
   Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
  • P312
   Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/… .
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Interiér
  • Na priemyselnú sériovú povrchovú úpravu olejovaných prefabrikovaných parketových prvkov.

Čistenie náradia
Dodatočná starostlivosť o povrchy

© adler-lacke.com