Legno-Zirbenöl

2.5 l

Olej s prirodzenou limbovou vôňou, pre nábytok a interiér, pre domácich majstrov a remeslo.

Číslo položky:702800020002

Výdatnosť: Výdatnosť na nános (m²/l): cca 15 - 30

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Rýchloschnúci olej špeciálne pre povrchovú úpravu borovicového dreva. Jednoduché spracovanie. Produkt je formulovaný najmä na báze obnoviteľných surovín a prírodného, čistého limbového oleja. Prirodzené vlastnosti limby zostávajú zachované.
Produkt s veľmi dobrou schopnosťou prieniku do dreva, vynikajúce zvýraznenie textúry dreva, veľmi dobrá plnivosť a odolnosť voči vode.

Schnutie prebieha viazaním kyslíka (oxidatívne schnutie).

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • zdravý olej na drevo založený na obnoviteľných surovinách
 • obsahuje 100 % prírodný organický limbový olej
 • antistatický
 • odolnosť proti potu a slinám, vhodné pre detské hračky (ÖNORM EN 71-3)
 • dobre preniká do dreva
 • veľmi dobrá odolnosť voči vode
 • príjemná vôňa
 • príjemný na dotyk
Zvláštne vlastnosti
 • vhodné na detské hračky
 • odolný voči potu a slinám
Hmotnosť netto v kg
 • 2,15

Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH208
   Obsahuje . Môže vyvolať alergickú reakciu.
  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • P102
   Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P233
   Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
  • P240
   Uzemnite a upevnite nádobu a plniace zariadenie.
  • P241
   Používajte [elektrické/ventilačné/osvetľovacie/…] zariadenie do výbušného prostredia.
  • P242
   Používajte neiskriace prístroje.
  • P243
   Vykonajte opatrenia na zabránenie výbojom statickej elektriny.
  • P280
   Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre/prostriedky na ochranu sluchu/...
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Interiér
  • Nábytok do obytných miestností, vnútorné zariadenie (drevené obklady, drevené stropy atď.).

  • Kvôli možnému zápachu naniesť tento produkt do vnútorných priestorov nábytku a skríň iba raz a tenko.

Čistenie náradia
Dodatočná starostlivosť o povrchy
Normy
Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

© adler-lacke.com