Legno-Öl

Farblos / 2.5 l

Univerzálny olej na nábytok a interiér pre domácich majstrov a remeselné použitie.

Číslo položky:5088002

Výdatnosť: Výdatnosť na nános (m²/l): cca 15 - 30

Spôsob nanášania: Streichen mit Pinsel

Rýchloschnúci ošetrujúci olej pre povrchovú úpravu listnatých a ihličnatých drevín. Produkt s veľmi dobrou schopnosťou prieniku do dreva, vynikajúce zvýraznenie textúry dreva, veľmi dobrá plnivosť a odolnosť voči vode a príjemný na dotyk.

Sušenie prebieha viazaním kyslíka (oxidatívne schnutie).

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • rýchle schnutie
 • jednoduché spracovanie
 • príjemná haptika
 • antistatický
 • ӦNORM S 1555 resp. DIN 53160 Odolnosť voči slinám a potu.
 • ӦNORM EN 71-3 Bezpečnosť hračiek, Migrácia určitých elementov ( neobsahuje ťažké kovy)
 • BGR 181 (predtým ZH 1/571) a DIN 51130 : trieda protišmykovosť R10
 • ADLER Legno-Ӧl 50880 je podľa ofic. posudku (č. 403.400) posúdený ako nie samovznietivý!
Zvláštne vlastnosti
 • vhodné na detské hračky
 • odolný voči potu a slinám
 • zvýraznenie textúry dreva
 • vodoodolné
 • pripravený na použitie
Hmotnosť netto v kg
 • 2,15

Bezpečnostné upozornenia
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • EUH211
   Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.
  • H226
   Horľavá kvapalina a pary.
  • P102
   Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P233
   Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
  • P240
   Uzemnite a upevnite nádobu a plniace zariadenie.
  • P241
   Používajte [elektrické/ventilačné/osvetľovacie/…] zariadenie do výbušného prostredia.
  • P242
   Používajte neiskriace prístroje.
  • P243
   Vykonajte opatrenia na zabránenie výbojom statickej elektriny.
  • P280
   Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre/prostriedky na ochranu sluchu/...
  • P501
   Zneškodnite obsah/nádobu ...
Oblasť použitia
  • Na bežne namáhané plochy pri výrobe nábytku a interiérového zariadenia, ako napr. spálne a obývacie izby.

  • Kvôli možnému zápachu naniesť tento produkt do vnútorných priestorov nábytku a skríň iba raz a tenko

Čistenie náradia
Dodatočná starostlivosť o povrchy
Popis Veľkosť Typ súboru
Normy
Francúzske nariadenie DEVL1104875A

Značenie stavebných produktov na emisie prchavých škodlivých látok: A+

© adler-lacke.com