Preval Spray MA09 Set

Číslo položky:9646801

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Hmotnosť netto v kg
 • 0,27

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • H222
   Mimoriadne horľavý aerosól.
  • H229
   Tlaková nádoba: pri zahriatí môže vybuchnúť
  • P101
   Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
  • P102
   Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • P103
   Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P211
   Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
  • P251
   Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

© adler-lacke.com