Grilith Klarlack-Spray

Matt / 150 ml

Priehľadný lak v spreji na báze rozpúšťadiel vhodný  na opravy v interiéri, pre remeselné a priemyselné použitie.

Priehľadný lak v spreji na báze rozpúšťadiel vhodný  na opravy v interiéri, pre remeselné a priemyselné použitie.

Číslo položky:9632815

Výdatnosť: Výdatnosť z jedného balenia: caa 2-3 m²/l

Spôsob nanášania:

Rýchloschnúci lak v spreji na báze nitrocelulózy určený pre opravné práce v interiéri.

Systém povrchovej úpravy
  • na rozpúšťadlovej báze
Výhody produktu
 • rýchle schnutie, veľmi dobrý rozliv
 • jednoduchá aplikácia striekaním
 • chemická odolnosť , trieda 1 - C
Hmotnosť netto v kg
 • 0,2

Bezpečnostné upozornenia
 • Nebezpečenstvo

  • H222
   Mimoriadne horľavý aerosól.
  • H229
   Tlaková nádoba: pri zahriatí môže vybuchnúť
  • H315
   Dráždi kožu.
  • H318
   Spôsobuje vážne poškodenie očí.
  • H335
   Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
  • H336
   Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • P210
   Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
  • P211
   Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
  • P251
   Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
  • P280
   Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P310
   Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…
Oblasť použitia
  • Interiér
  • V interiéri (pre opravy malých plôch lakovaného nábytku a vnútorného vybavenia)

Normy

© adler-lacke.com